De duminică, centura de siguranță este obligatorie pentru copii!

0
277

Noul Cod Ruti­er, în vigoa­re de pe 28 sep­tem­brie Părinţii vor pri­mi amenzi drastice!

centura-copii

Șofe­rii incon­ști­enți care-și plim­bă cu mași­na copi­ii sau chiar bebe­lu­șii pe sca­u­nul din dreap­ta ori pe ban­che­ta din spa­te, fără ca aceștia să poar­te cen­tu­ra de sigu­ran­ță, vor putea fi sanc­țio­nați dras­tic de poli­țiș­tii de la Ruti­e­ră. Înce­pând de dumi­ni­că, 28 sep­tem­brie, Codul Ruti­er modi­fi­cat intră în vigoa­re și, oda­tă cu el, vor deve­ni obli­ga­to­rii sca­u­nul spe­cial pen­tru micu­ții cu vâr­ste de până la trei ani şi cen­tu­ra de sigu­ranţă pen­tru cei de până la 12 ani, care tre­bu­ie să se afle pe ban­che­ta din spa­te. Con­du­că­to­rii auto care nu vor ține cont de reco­man­dă­ri­le legi­sla­ți­ei în vigoa­re ris­că să pri­meas­că patru sau cinci punc­te de amen­dă, adi­că vor scoa­te din buzu­nar între 360 și 450 de lei. Dacă este plăti­tă pe loc, sanc­țiu­nea se redu­ce la jumă­ta­te. Și asta nu e tot! Con­form ordo­nan­ței, șofe­rii vor fi sanc­țio­nați și cu trei punc­te de pena­li­za­re. Noi­le pre­ve­deri trag un sem­nal de alar­mă cu pri­vi­re la numă­rul acci­den­te­lor ruti­e­re sol­da­te cu răni­rea gra­vă a copi­i­lor sau chiar moar­tea aces­to­ra, care a cres­cut în ulti­ma peri­oa­dă. Actul nor­ma­tiv încear­că să‑i res­pon­sa­bi­li­ze­ze pe părinți și să‑i facă să înțe­lea­gă fap­tul că via­ța copi­i­lor lor este pusă în peri­col dacă igno­ră reco­man­dă­ri­le legi­sla­ți­ei ruti­e­re. De cele mai mul­te ori, por­tul cen­tu­rii de sigu­ran­ță poa­te face dife­ren­ța între a trăi și a muri.

EXCEPȚIE

Sin­gu­ra excep­ție de la regu­lă este repre­zen­ta­tă de șofe­rii auto­ve­hi­cu­le­lor des­ti­na­te trans­por­tu­lui public de per­soa­ne, pre­cum şi de taxi­me­triști. „Copi­ii cu vâr­sta de pes­te trei ani, având o înă­lţi­me de până la 1,50 m, pot fi trans­por­ta­ţi în auto­ve­hi­cu­le care nu sunt echi­pa­te cu sis­te­me de sigu­ranţă doar dacă ocu­pă, pe tim­pul trans­por­tu­lui, ori­ce alt loc decât cel de pe sca­u­nul din faţă”, pre­ve­de noul act nor­ma­tiv. Mai mult, şofe­rii micro­bu­ze­lor sau auto­bu­ze­lor care au locuri pre­vă­zu­te prin con­stru­cţie cu cen­turi de sigu­ranţă tre­bu­ie să infor­meze pasa­ge­rii cu pri­vi­re la obli­ga­ţia lega­lă de a le pur­ta în tim­pul cir­cu­la­ţi­ei pe dru­mu­ri­le publi­ce. Repre­zen­tan­ții Poli­ți­ei Ruti­e­re spun că modi­fi­că­ri­le sunt mai mult decât bine­ve­ni­te. „Aces­te pre­ve­deri exis­tă de pes­te 12 ani, dar erau men­țio­na­te în legi­sla­ție doar cu titlu de reco­man­da­re. Șofe­rii nu erau obli­gați să-și pună copi­ii în cen­tu­ră sau în sca­u­ne spe­ci­a­le, iar dacă erau depis­tați în tra­fic, erau doar aten­țio­nați ver­bal că nu pro­ce­dea­ză corect. De acum îna­in­te, însă, situ­a­ția se va schim­ba radi­cal”, a decla­rat șeful Biro­u­lui Acci­den­te din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Poli­ți­ei Ruti­e­re (SPR) Con­stan­ța, insp. pp. Geor­ge Munteanu.

CENTURA ESTE VITALĂ!”

Mul­ti­plul cam­pi­on națio­nal de raliuri Titi Aur, care deți­ne o școa­lă de con­du­ce­re defen­si­vă și pilo­taj, spu­ne că cen­tu­ra de sigu­ran­ță face de foar­te mul­te ori dife­ren­ța din­tre via­ță și moar­te. „Cele mai mul­te acci­den­te ruti­e­re au loc la vite­ze cuprin­se între 45 și 80 km/h. În aces­te situ­a­ții, folo­si­rea cen­tu­rii de sigu­ran­ță este vita­lă. For­țe­le dina­mi­ce dezvol­ta­te într-un acci­dent ruti­er sunt uri­a­șe și puțini șoferi rea­li­zea­ză acest lucru”, a decla­rat mare­le cam­pi­on de raliuri. Aceas­tă măsu­ră mini­mă de sigu­ran­ță se poa­te dove­di, în mul­te cazuri, cru­ci­a­lă. „În întrea­ga mea carie­ră de pes­te 20 de ani, nu am întâl­nit un acci­dent ruti­er în urma căru­ia cine­va să poa­tă spu­ne: „uite, dacă acest om nu pur­ta cen­tu­ra de sigu­ran­ță, acum era în via­ță!”. Așa ceva nu exis­tă! În schimb, am văzut nume­roa­se acci­den­te ruti­e­re în care cen­tu­ra a sal­vat vie­ți­le celor impli­cați. Cen­tu­ra este vita­lă!”, a decla­rat cms. șef Con­stan­tin Dan­cu, șeful SPR Con­stan­ța. Stu­di­i­le rea­li­za­te demon­strea­ză că folo­si­rea cen­tu­ri­lor de sigu­ranţă redu­ce cu 40–65% ris­cul de deces al pasa­ge­ri­lor afla­ţi pe sca­u­ne­le din faţă şi poa­te dimi­nua cu 25–75% ris­cul de deces al pasa­ge­ri­lor afla­ţi pe ban­che­ta din spa­te. O altă nou­ta­te o repre­zin­tă recol­ta­rea pro­be­lor bio­lo­gi­ce și la locul acci­den­tu­lui, de către per­so­na­lul SMURD sau de pe ambu­lan­ță, care tre­bu­ie nea­pă­rat să aibă echi­paj cu medic.

Con­ti­nu­a­rea, în telegrafonline.ro, 27.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply