Cum vor arăta plajele din Constanţa după lucrările de stopare a eroziunii costiere

0
294

cumvorarataplajeleconstanta

Aproa­pe patru mili­oa­ne de metri cubi de nisip, 11 diguri de supra­fa­ţă, şase diguri în apă şi pes­te un mili­on de tone de pia­tră vor fi folo­si­te pen­tru sta­bi­li­za­rea fale­ze­lor de pe lito­ra­lul româ­nesc şi mări­rea pla­je­lor. 

Lucră­ri­le pen­tru sto­pa­rea ero­ziu­nii cos­ti­e­re au înce­put încă de anul tre­cut, însă abia acum încep să fie vizi­bi­le. La mai bine de un an de la dema­ra­rea acţiu­ni­lor de lăr­gi­re a supra­feţei pla­je­lor, fir­ma care rea­li­zea­ză lucră­ri­le, Van Oord, poa­te să facă pri­mul bilanţ. „Pri­me­le diguri sub­mer­se au fost ter­mi­na­te. În zona Tomis Nord, se lucrea­ză la digul emers, cel sub­mers a fost ter­mi­nat şi esti­măm că vom înce­pe înni­si­pă­ri­le în luna decem­brie 2014. În zona Tomis Cen­tru, situ­a­ţia este ase­mă­nă­toa­re şi vom face înni­si­pă­ri­le în ianu­a­rie 2015, iar în zona Tomis Sud, se lucrea­ză la diguri. În pri­mă­va­ra anu­lui vii­tor, abso­lut toa­te lucră­ri­le vor fi gata, ast­fel încât la înce­pu­tul sezo­nu­lui esti­val să nu ne mai vadă nimeni pe pla­jă”, a decla­rat mana­ge­rul de con­stru­cţie din cadrul com­pa­niei Van Oord, Mari­us Sta­mat. 

Diguri în apă şi pe apă şi nisip adus la mal Prac­tic, pen­tru a obţi­ne o sto­pa­re a ero­ziu­nii cos­ti­e­re, vor fi con­stru­i­te diguri atât în apă, cât şi la supra­fa­ţa apei, şi va fi adus nisip în zona pla­je­lor. Lucra­rea, al cărei bene­fi­ci­ar este Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea Lito­ral, a fost lici­ta­tă în anul 2011, atri­bu­i­tă în 2013 şi dema­ra­tă în vara lui 2013, urmând să fie fina­li­za­tă în pri­mă­va­ra lui 2015. Con­trac­tul a fost câş­ti­gat de o aso­ci­e­re, for­ma­tă din Van Oord, cu 67 la sută din lucrări, şi Soci­e­ta­tea de Con­stru­cţii în Trans­port Bucu­reşti, cu 33 la sută. Van Oord rea­li­zea­ză patru loturi, trei în Con­stanţa (Tomis Nord, Tomis Cen­tru şi Tomis Sud) şi Efo­rie Nord, iar cea­lal­tă soci­e­ta­te face Mama­ia Sud. În total, inves­ti­ţia se ridi­că la aproa­pe 170 de mili­oa­ne de euro, cea mai mare par­te fiind fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le de la Uniu­nea Euro­pea­nă. 

Teh­no­lo­gie moder­nă Potri­vit lui Mari­us Sta­mat, de‑a lun­gul exe­cu­ţi­ei, vor fi mobi­li­za­te nume­roa­se uti­la­je, prin­tre care o navă cu pla­sa­re late­ra­lă a pie­trei, mai mul­te gaba­re, un exca­va­tor plu­ti­tor şi va fi adu­să o dra­gă auto­re­fu­lan­tă impre­sio­nan­tă, pen­tru a rea­li­za înni­si­pa­rea. Pia­tra este adu­să din cari­e­re din Dobro­gea, Sibi­oa­ra şi Nico­lae Băl­ces­cu, din judeţul Con­stanţa, şi Cer­na, din judeţul Tul­cea. Nisi­pul este, la rân­dul lui, scos din Marea Nea­gră, dintr‑o zonă situ­a­tă la 12 km în larg. 

La fina­li­za­rea lucră­ri­lor, pla­je­le din Con­stanţa şi Efo­rie Nord vor avea cel puţin 60 de metri lăţi­me. „Peri­oa­da de noti­fi­ca­re a defe­cţiu­ni­lor lucră­rii este de 12 luni, iar dura­ta de via­ţă a struc­tu­rii este de 50 de ani!”, a mai adă­u­gat repre­zen­tan­tul Van Oord. 

Mai mult, in cugetliber.ro, 24.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply