Cum ne trage în piept Facebook

0
132

facebook

Cre­deţi că sun­teţi sta­pâni pe pro­pria per­soa­nă în lumea cre­a­tă de Mark Zuc­ker­berg? Că fie­ca­re deci­de ce face şi cum e? Vă înşe­la­ţi! Une­ori, Face­bo­ok sau cei­la­lţi decid pen­tru dum­ne­a­voas­tră.

Din­tr-un joc stu­denţesc inven­tat de un puşti inte­li­gent, Face­bo­ok a deve­nit un spa­ţiu vir­tu­al seri­os, frec­ven­tat de cei mai puter­nici oameni ai pla­ne­tei, de poli­ti­cieni, de insti­tu­ţii de stat, de arti­şti, de cer­ce­tă­tori etc. Face­bo­ok nu mai e de mult o sim­plă joa­că şi s‑a trans­for­mat într-un ade­vă­rat feno­men con­tem­po­ran. Prin urma­re, nu e deloc ino­port­u­nă atenţia pe care i‑o acor­dăm. Repre­zen­tan­tul fie­că­ru­ia în acest spa­ţiu e pro­pri­ul pro­fil, pe care uti­li­za­to­rii şi‑l con­stru­iesc cum vor. Apoi, oame­nii îşi aleg ce pri­e­te­ni vor, îşi expri­mă pre­fe­rinţe­le şi îşi ase­zo­nea­ză wall-ul cu ce flori­ce­le au chef. Ide­ea e că fie­ca­re se defi­neş­te după pofta ini­mii şi nu con­tea­ză dacă ima­gi­nea pe care şi‑o com­pu­ne pe Face­bo­ok are sau nu legă­tu­ră cu per­soa­na rea­lă. Totul ţine de ale­ge­rea fie­că­rui indi­vid. În fine, aşa ar tre­bui să fie. În rea­li­ta­te, nu eşti tu sin­gu­rul la butoa­ne.

Exis­tă des­tu­le cazuri în care alţi uti­li­za­tori aleg pen­tru tine, ca să nu mai vor­bim de situ­a­ţia în care însu­şi Face­bo­ok-ul acţio­nea­ză în nume­le tău. Şi nu mă refer la lucru­ri­le care pot fi seta­te (şi pe care mulţi nu şi le setea­ză din como­di­ta­te sau din necu­noa­ş­te­re) şi nici la date­le per­so­na­le pe care se zice că Face­bo­ok le dis­tri­bu­ie unor terţi. Vor­bim de lucruri mult mai sim­ple şi pal­pa­bi­le – dar care îţi afec­tea­ză şi ele ima­gi­nea per­so­na­lă.

De exem­plu, ori­ci­ne te poa­te băga într-un grup, fără să te între­be. Şi aşa, mai ales în peri­oa­de elec­to­ra­le, te poţi trezi în gru­puri ce susţin un poli­ti­cian sau altul. De ase­me­nea, poţi fi trans­for­mat într-un fan al unei pagini, fără ca tu să ai habar.

Sche­ma e sim­plă: unul din­tre pri­e­te­ni poa­te să-şi schim­be nume­le şi apoi să-şi trans­for­me con­tul în pagi­nă de like-uri, con­ver­tin­du-şi toţi pri­e­te­nii în fani. Prin urma­re, tu erai pri­e­ten cu Ion Popes­cu, iar aces­ta, pe şest, îşi schim­bă nume­le în „Susţin poli­ti­cia­nul X sau par­ti­dul Y sau pro­du­sul Z“, pen­tru ca apoi să-şi trans­for­me con­tul în pagi­nă cu like-uri. Dacă nu-ţi veri­fici peri­o­dic gru­pu­ri­le din care faci par­te sau pagi­ni­le pe care le apre­ciezi, te poţi trezi că susţii tot felul de gro­ză­vii. (Pe de altă par­te, miş­ca­rea este inco­rec­tă şi dacă Ion Popes­cu nu face alt­ce­va decât să-şi trans­for­me con­tul în pagi­nă – una e să‑l ai prin­tre pri­e­te­ni şi alta e să fii fanul lui.)

Cites­te mai mult: adev.ro/nbn5td, 10.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele