Codul “portocaliu” al Muncii poate fi schimbat prin iniţiativă cetăţenească

0
195

BNS a înre­gis­trat pro­iec­tul la Senat.

bns-modificarea-codului-muncii

BNS anu­nţă că pro­iec­tul de modi­fi­ca­re a Codu­lui Mun­cii a strâns 150.000 de sem­nă­turi şi că ini­ţi­a­ti­va legi­sla­ti­vă cetă­ţe­neas­că a fost înre­gis­tra­tă la Senat, având şan­sa să devi­nă lege.

Pro­iec­tul este ela­bo­rat de o echi­pă de expe­rţi, coor­do­na­tă de Ale­xan­dru Atha­na­siu şi urmă­reş­te să corec­te­ze ero­ri­le din actu­a­lul Cod al mun­cii şi să echi­li­bre­ze rela­ţia din­tre anga­jat şi anga­ja­tor, ara­tă BNS, într-un comu­ni­cat citat de MEDIAFAX.

Pro­iec­tul depus de BNS are şanse să devi­nă lege şi să modi­fi­ce ast­fel actu­a­lul Cod al Mun­cii, un act nor­ma­tiv care afec­tea­ză nega­tiv drep­tu­ri­le şi inte­re­se­le lucră­to­ri­lor şi pe care nego­ci­e­ri­le cu par­ti­de­le afla­te pe rând la pute­re şi în opo­zi­ţie nu au reu­şit să îl clin­teas­că şi să îl pună în acord cu nor­me­le euro­pe­ne şi inter­na­ţio­na­le”, ara­tă BNS într-un comu­ni­cat de pre­să trans­mis agenţi­ei MEDIAFAX.

Con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le, ini­ţi­a­ti­va legi­sla­ti­vă poa­te apa­rţi­ne unui număr de cel puţin 100.000 de cetă­ţeni cu drept de vot, pro­ve­nind din cel puţin un sfert din judeţe­le ţării. O con­di­ţie cumu­la­ti­vă este ca în fie­ca­re din aces­te judeţe sau în muni­ci­pi­ul Bucu­reşti să fie înre­gis­tra­te cel puţin 5.000 de sem­nă­turi în spri­ji­nul ini­ţi­a­ti­vei.

Ini­ţi­a­ti­vă cetă­ţe­neas­că, aco­lo unde lip­seş­te inte­re­sul poli­tic

Preşe­din­te­le BNS, Dumi­tru Cos­tin, a decla­rat joi, pen­tru MEDIAFAX, că s‑a recurs la aceas­tă moda­li­ta­te pen­tru schim­ba­rea Codu­lui mun­cii după ce sin­di­ca­li­ş­tii au con­sta­tat că nu exis­tă niciun inte­res poli­tic şi niciun demers pen­tru modi­fi­ca­rea actu­a­lei legi­sla­ţii a mun­cii, deşi s‑au sem­na­lat mul­te nere­guli.

BNS a amin­tit că actu­a­lul Cod a fost adop­tat de către “Par­la­men­tul cu colo­ra­tu­ră majo­ri­tar por­to­ca­lie”, în ciu­da fap­tu­lui că lucră­to­rii români cereau din stra­dă res­pin­ge­rea sa, pro­tes­tând la nivel naţio­nal vre­me de aproa­pe trei luni. Mai mult, miş­ca­rea sin­di­ca­lă inter­na­ţio­na­lă şi Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Mun­cii au dat drep­ta­te părţii sin­di­ca­le, cerând res­pin­ge­rea pro­iec­tu­lui pen­tru încăl­cări gra­ve ale nor­me­lor euro­pe­ne şi inter­na­ţio­na­le în mate­rie de mun­că.

Con­ti­nu­a­rea, în cotidianul.ro, Vineri, 12 sep­tem­brie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele