Cel mai bogat om de afaceri din Constanţa angajează 200 de oameni cu salarii de peste 2.000 de euro

0
259
gabriel_comanescu_gsp_constanta

Mer­gem unde se va des­chi­de lumea, lumea petro­lu­lui”, a decla­rat Gabriel Comă­ne­scu, cel mai bogat om de afa­ceri con­stă­nţean, la „bote­zul” celor trei nave noi care au intrat sub umbre­la GSP, com­pa­nia care deţi­ne şi ope­rea­ză opt  plat­for­me petro­li­e­re în Româ­nia şi în stră­i­nă­ta­te.

Cele trei nave noi cum­pă­ra­te de Comă­ne­scu, GSP Altair, GSP Pega­sus şi GSP Cen­ta­u­rus fac par­te din­tr-un plan de reîn­ti­ne­ri­rie al flo­tei GSP, care pres­pu­ne com­ple­ta­rea cu încă o navă soră până la sfârşi­tul anu­lui 2014 şi cu alte patru nave noi anul urmă­tor. Cele patru nave cum­pă­ra­te de omul de afa­ceri, tip “supply ves­sel” l‑au cos­tat, în medie, câte 35 de mili­oa­ne de dolari, iar urmă­toa­re­le patru, îl vor cos­ta câte 70 de mili­oa­ne de dolari, fiind vor­ba des­pre nave tip “anchor han­d­ling tug supl­ly ves­sel”.

Echi­pa­jul fie­că­rei nave este alcă­tu­it din 60 de per­soa­ne care lucrea­ză în trei schim­buri ast­fel că, prin toa­te cele opt nave, Comă­ne­scu va crea pes­te 200 de locuri de mun­că. „Vom mer­ge pe echi­paj inte­gral româ­nesc, cel puţin la capi­to­lul nave. Prin pro­gra­mul <Cade­tul> vom anga­ja în fie­ca­re an cadeţi absol­venţi ai Aca­de­mi­ei Mir­cea cel Bătrân”.

Un anga­jat pe plat­for­mă sau pe nave­le suport fără bre­vet de mari­nar poa­te câş­ti­ga 2.000 de dolari, în timp ce unul spe­cia­li­zat în pro­du­se petro­li­e­re la ran­gul de coman­dant pri­meş­te lunar pes­te 10.000 de dolari, potri­vit unor decla­ra­ţii ante­ri­oa­re acor­da­te de sur­se din inte­ri­o­rul com­pa­niei. Sute de români sunt anga­ja­ţi pe plat­for­me­le euro­pe­ne ale Grup Ser­vi­cii Petro­li­e­re.

Mai mult, AICI. 24.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply