Navă uriaşă construită la Mangalia. Mastodontul poate transporta 6.500 de autoturisme — VIDEO

0
230

nava-uriasa-dmhi-mangalia

Cea mai mare navă din Uniu­nea Euro­pea­nă care trans­por­tă auto­tu­ris­me a fost con­stru­i­tă la Man­ga­lia. Per­for­manţa ingi­ne­ri­lor nu a tre­cut neob­ser­va­tă de Guvern: pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a luat par­te la fes­ti­vi­tă­ţi, a tăi­at pan­gli­ca şi a stat de vor­bă cu inves­ti­to­rii core­eni des­pre even­tu­a­li­ta­tea pre­luă­rii de către aceş­tia a şan­ti­e­ru­lui mili­tar din oraş.

Dis­cu­ţi­i­le au avut loc cu uşi­le închi­se, prin­ci­pa­lul scop al vizi­tei fiind posi­bi­li­ta­tea pre­luă­rii de către core­eni a fos­tu­lui şan­ti­er mili­tar, lăsat în para­gi­nă de aproa­pe 14 ani.

Vic­tor Pon­ta, pre­mi­e­rul Româ­ni­ei: “Am avut oca­zia să dis­cu­tăm des­pre ceea ce tre­bu­ie să dezvol­tăm împre­u­nă pe zona de infras­truc­tu­ră, pe zona de inves­ti­ţii, pe zona de spri­jin finan­ci­ar şi legi­sla­tiv. Vreau să vă asi­gur de între­gul spri­jin al sta­tu­lui român şi al Guver­nu­lui Româ­ni­ei. Până la urmă, sun­tem chiar par­te­neri soci­ali, având 49% din acţiu­ni­le aces­tei com­pa­nii.”

Mini­ş­trii români, pre­mi­e­rul şi par­tea corea­nă au tăi­at şi pan­gli­ca inau­gu­ra­lă a celui mai mare pure-car­ri­er con­stru­it într-un şan­ti­er din Euro­pa.

Aceas­ta este o coman­dă dată de nor­ve­gieni, Man­ga­lia fiind şi sin­gu­rul şan­ti­er din Euro­pa care mai con­stru­ieş­te acest gen de nave. Opt luni a durat par­tea de pro­iec­ta­re iar cea de exe­cu­ţie, zece luni. Pe Ro-Ro pot fi încăr­ca­te 6.500 de auto­ve­hi­cu­le. Pri­mul trans­port va ple­ca, în sep­tem­brie, spre Ger­ma­nia…

Mai mult, pe digi24.ro, 27.08.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele