Interviu cu o legendă a muzicii rock Nicu Covaci: ”Când nu fac muzică, sunt scafandru și vânător subacvatic”

0
269

nicu-covaci_phoenixNicu Covaci a măr­tu­ri­sit că vrea să lase tru­pa pe mâi­ni­le unor tineri talen­tați.

Legen­da­ra tru­pă Pho­e­nix, înfi­in­ța­tă în 1962, cu un nume pre­des­ti­nat, una din­tre pri­me­le ”for­ma­ții de chi­ta­re elec­tri­ce”, a renăs­cut și are mem­bri tineri. Din vechea for­mu­lă mai face par­te doar Nicu Covaci, pe care l‑am întâl­nit în pri­ma sea­ră a Cal­la­tis Fest, deși tru­pa va con­cer­ta abia în a tre­ia.

A vor­bit depre ce înseam­nă Pho­e­nix, și‑a adus amin­te de tre­cut și a măr­tu­ri­sit că vrea să lase tru­pa pe mâi­ni­le unor tineri talen­tați. A vor­bit și des­pre cele­lal­te pasiuni ale sale și a lămu­rit că a avut par­te de dez­a­mă­giri în tre­cut, de ace­ea i s‑a dus ves­tea că este un om dur.

Repor­ter: Ce este Pho­e­nix în noua for­mu­lă?
Pho­e­ni­xul este bles­te­mat să renas­că, să ardă, să ajun­gă cenu­șă și să renas­că și mă bucur că am în jurul meu tineri talen­tați, cei mai talen­tați. Ima­gi­nea­ză-ți că avem un chi­ta­rist de 11 ani, care e cel mai bun chi­ta­rist din țara asta.

Cum e pri­vi­tă cola­bo­ra­rea cu “cel mai bun chi­ta­rist din ţara asta”, în vâr­stă de doar 11 ani?
Pozi­tiv. Pho­e­ni­xul tre­bu­ie să înti­ne­reas­că în per­ma­nen­ță, eu spun la toa­tă lumea, vreau să stau o dată în sală să apla­ud o tână­ră for­ma­ție Pho­e­nix, cât mai stau pe sce­nă? Eu pot să‑i ajut, pot să cre­ez în con­ti­nu­a­re, dar nu mai am chef să stau pe sce­nă, cât mai stau pe sce­nă..?

Vă gân­diți deja să vă retra­geți?
Cu tim­pul, da… Cân­d­va. Tre­bu­ie să pre­gă­tesc pe cine­va să ducă stea­gul mai depar­te și acești tineri, dacă înva­ță ce tre­bu­ie pot să ducă stea­gul mai depar­te.

De ce are nevo­ie un tânăr, în afa­ră de talent, ca să ducă stea­gul mai depar­te?

În momen­tul în care ai un mesaj și ai ceva de spus pen­tru acest popor neno­ro­cit și vrei să‑l ajuți cum­va, tre­bu­ie să ai tu șira spi­nă­rii ca să pre­tinzi de la alții (Nicu Covaci)

Tre­bu­ie să aibă talent în pri­mul rând, în al doi­lea rând șira spi­nă­rii, pen­tru că aici se pierd toți muzi­can­ții, ajung lău­tari, cân­tă la nunți, la înmor­mân­tări, înțe­legi? Câști­gă mai mulți bani decât la Pho­e­nix. Dar tre­bu­ie să ai șira spi­nă­rii. În momen­tul în care ai un mesaj și ai ceva de spus pen­tru acest popor neno­ro­cit și vrei să‑l ajuți cum­va, tre­bu­ie să ai tu șira spi­nă­rii ca să pre­tinzi de la alții. Ori, cine e venit cu mine pe sce­nă timp de două ore, ăla e Pho­e­nix, am avut și 50 de oameni, am avut și 200 de oameni pe sce­nă, ăia sunt Pho­e­nix. Au tre­cut vreo 40 de oameni prin Pho­e­nix în 50 de ani. Con­tea­ză ce dai, în ce măsu­ră ajun­ge să emo­țio­ne­ze, des­pre asta e vor­ba.

Este mai ușor să cola­bo­rați mai mult timp cu ace­leași per­soa­ne?
Sigur că da, tre­bu­ie să lucrezi cu ei, de ace­ea, uite, stăm de o lună de zile aici la Man­ga­lia, am mai stat cinci săp­tămâni la Azu­ga, două săp­tămâni la Sina­ia și lucrăm, lucrăm, lucrăm.

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea inter­vi­u­lui AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele