Comunicat Ministerul de Finanțe, pentru persoanele fizice

0
205

ministerul-finantelor

Potri­vit unui comu­ni­cat de pre­sa de pe site-ul Minis­te­ru­lui de finan­te, per­soa­ne­le fizi­ce vor putea comu­ni­ca elec­tro­nic cu Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă cu pri­vi­re la pro­pria situ­a­ţie fis­ca­lă, prin inter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui „Spa­ţi­ul pri­vat vir­tu­al”, ofe­rit de sis­te­mul infor­ma­tic al Minis­te­ru­lui Finanţe­lor Publice/Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă.

Ser­vi­ci­i­le de comu­ni­ca­re elec­tro­ni­că puse la dis­po­zi­ţie de ANAF vor fi dis­po­ni­bi­le în mod gra­tu­it, 24 din 24 de ore.

Pre­ve­de­ri­le refe­ri­toa­re la uti­li­za­rea ser­vi­ci­u­lui se regă­sesc în pro­iec­tul de Ordin al minis­tru­lui finanţe­lor publi­ce pri­vind pro­ce­du­ra de comu­ni­ca­re prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de trans­mi­te­re la dis­tanţă între ANAF şi per­soa­ne­le fizi­ce, pos­tat astăzi, spre dez­ba­te­re publi­că, pe site-ul MFP. După apro­ba­re, Ordi­nul va face par­te din legi­sla­ţia secun­da­ră nece­sa­ră pen­tru pune­rea în apli­ca­re a uno­ra din­tre pre­ve­de­ri­le OUG 40/2014, care sta­bi­lesc pre­mi­se­le comu­ni­că­rii în for­mat elec­tro­nic între con­tri­bu­a­bil și auto­ri­tă­ți­le fis­ca­le.

Într‑o pri­mă eta­pă, ser­vi­ci­ul „Spa­ţi­ul pri­vat vir­tu­al” va fi dis­po­ni­bil în sis­tem pilot înce­pând cu luna sep­tem­brie 2014 până la sfâr­și­tul anu­lui, pen­tru un anu­mi­te docu­men­te şi infor­ma­ţii des­ti­na­te con­tri­bu­a­bi­li­lor per­soa­ne fizi­ce cu domi­ci­li­ul fis­cal în Bucu­reşti şi în judeţul Ilfov. Potri­vit pro­iec­tu­lui de act nor­ma­tiv, pen­tru a acce­sa „Spa­ţi­ul pri­vat vir­tu­al”, per­soa­ne­le fizi­ce se vor putea iden­ti­fi­ca elec­tro­nic prin cer­ti­fi­ca­te digi­ta­le cali­fi­ca­te (eli­be­ra­te de fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii de cer­ti­fi­ca­re acre­di­ta­ţi în con­di­ţi­i­le Legii nr.455/2001) sau prin cre­denţi­a­le de tip nume/parolă însoţi­te de coduri de auten­ti­fi­ca­re de uni­că folo­sinţă OTP.

Comu­ni­ca­rea elec­tro­ni­că în Spa­ți­ul pri­vat vir­tu­al se va face atât din­spre con­tri­bu­a­bil către ANAF, cât și din­spre orga­nul fis­cal către con­tri­bu­a­bil.

Docu­men­te ce pot fi comu­ni­ca­te prin ser­vi­ci­ul „Spa­ţi­ul pri­vat vir­tu­al” pen­tru peri­oa­da sep­tem­brie-decem­brie, în care se va apli­ca pro­iec­tul pilot:
A) docu­men­te emi­se de orga­nul fis­cal şi comu­ni­ca­te con­tri­bu­a­bi­lu­lui
Auto­mat

Deci­zii de impu­ne­re anu­a­lă afe­ren­te veni­tu­ri­lor rea­li­za­te înce­pând cu anul 2013 şi emi­se după data de 1 sep­tem­brie 2014;

La cere­rea con­tri­bu­a­bi­lu­lui
1. „Situ­a­ţia obli­ga­ţi­i­lor fis­ca­le de pla­tă”,
2. „Foa­ie de văr­sământ”;
3. „Situ­a­ţia con­tri­bu­ţi­i­lor de asi­gu­rări soci­a­le decla­ra­te de către anga­ja­tori”;

B) docu­men­te emi­se de con­tri­bu­a­bil şi comu­ni­ca­te orga­nu­lui fis­cal

1. cere­re pri­vind „Situ­a­ţia obli­ga­ţi­i­lor fis­ca­le de pla­tă”;
2. cere­re pri­vind „Foa­ie de văr­sământ”;
3. cere­re pri­vind ‚Situ­a­ţia con­tri­bu­ţi­i­lor de asi­gu­rări soci­a­le decla­ra­te de către anga­ja­tori”;

Înce­pând de anul vii­tor, pro­iec­tul pilot pen­tru Regiu­nea Bucu­reşti-Ilfov va fi dezvol­tat la nivel naţio­nal și se vor extin­de cate­go­ri­i­le docu­men­te­lor şi infor­ma­ţi­i­lor comu­ni­ca­te spre și din­spre con­tri­bu­a­bili. Per­soa­ne­le fizi­ce se vor putea iden­ti­fi­ca şi cu alte tipuri de cre­denţi­a­le cum sunt tele­fo­nul mobil sau car­dul de sănă­ta­te.

Potri­vit pro­iec­tu­lui de Ordin, cate­go­ri­i­le de docu­men­te care pri­vesc situ­a­ţia fis­ca­lă pro­prie refe­ri­toa­re la impo­zi­tul pe venit al per­soa­nei fizi­ce, docu­men­te­le ce pot face obiec­tul comu­ni­că­rii prin „Spa­ţi­ul pri­vat vir­tu­al” sunt:

  • decla­ra­ţii fis­ca­le întoc­mi­te de per­soa­na fizi­că, potri­vit legii;
  • cereri adre­sa­te de per­soa­na fizi­că orga­nu­lui fis­cal pen­tru obţi­ne­rea unor infor­ma­ţii sau docu­men­te în legă­tu­ră cu situ­a­ţia fis­ca­lă per­so­na­lă:
  • cere­re de infor­ma­ţii des­pre con­tri­bu­ţi­i­le de asi­gu­rări soci­a­le decla­ra­te de anga­ja­tori,
  • soli­ci­ta­rea unei opi­nii pri­vind apli­ca­rea legi­sla­ţi­ei fis­ca­le;
  • acte admi­nis­tra­ti­ve fis­ca­le, acte de exe­cu­ta­re şi alte acte emi­se de orga­nul fis­cal în exe­cu­ta­rea legii, de exem­plu deci­zii de impu­ne­re, noti­fi­cări, soma­ţii;
  • docu­men­te sau acte emi­se de orga­nul fis­cal la cere­rea per­soa­nei fizi­ce, cum ar fi: cer­ti­fi­ca­tul de ates­ta­re fis­ca­lă, ade­ve­rinţa de venit;
  • regis­trul docu­men­te­lor elec­tro­ni­ce comu­ni­ca­te în ulti­mii 2 ani.

Pro­iec­tul de act nor­ma­tiv sta­bi­leş­te o serie de reguli pri­vind uti­li­za­rea „Spa­ţi­u­lui pri­vat vir­tu­al”, în con­di­ţi­i­le în care este asi­gu­ra­tă secu­ri­ta­tea date­lor de iden­ti­fi­ca­re ale con­tri­bu­a­bi­li­lor.

De ase­me­nea, potri­vit pro­iec­tu­lui de act nor­ma­tiv, ANAF va pune la dis­po­zi­ţia con­tri­bu­a­bi­lu­lui ser­vi­ci­ul „Bule­ti­nul infor­ma­tiv fis­cal”, inclu­siv în peri­oa­da de apli­ca­re a pro­iec­tu­lui pilot, prin inter­me­di­ul căru­ia va oferi infor­ma­ţii publi­ce cu carac­ter fis­cal, în sco­pul îndru­mă­rii aces­to­ra în înde­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor fis­ca­le, res­pec­tiv: calen­da­rul obli­ga­ţi­i­lor fis­ca­le, nou­tă­ţi legi­sla­ti­ve, ghi­duri fis­ca­le, cam­pa­nii deru­la­te, comu­ni­ca­te de pre­să.

Infor­ma­ţii de con­text:

Pro­iec­tul Ordi­nu­lui minis­tru­lui finanţe­lor publi­ce supus con­sul­tă­rii publi­ce face par­te din­tr-un set de măsuri pro­mo­va­te de către Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce și de către ANAF, în sco­pul îmbu­nă­tă­ți­rii rela­ți­ei con­tri­bu­a­bi­lu­lui cu fis­cul și sim­pli­fi­că­rii moda­li­tă­ți­lor de pla­tă.

În acest con­text, a fost pro­mo­va­tă de MFP, OUG 40/2014, publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al în data de 23 iunie 2014, care sta­bi­leș­te pre­mi­se­le comu­ni­că­rii în for­mat elec­tro­nic între con­tri­bu­a­bil și auto­ri­tă­ți­le fis­ca­le.

De ase­me­nea, înce­pând cu 1 iulie 2014, for­mu­la­re­le pri­vind deci­zi­i­le de impu­ne­re anu­a­lă pen­tru veni­turi rea­li­za­te de per­soa­ne fizi­ce și pen­tru con­tri­bu­ți­i­le de asi­gu­rări soci­a­le de sănă­ta­te dato­ra­te de aces­tea, con­țin o serie de infor­ma­ții care să faci­li­te­ze pla­ta obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le. Ast­fel, fie­ca­re deci­zie de impu­ne­re con­ți­ne infor­ma­ții pri­vind: codul de iden­ti­fi­ca­re fis­ca­lă a bene­fi­ci­a­ru­lui, con­tul de veni­turi buge­ta­re cores­pun­ză­toa­re obli­ga­ți­ei de pla­tă, codul IBAN în care tre­bu­ie efec­tu­a­tă pla­ta, suma pe care con­tri­bu­a­bi­lul o are de plătit și o rubri­că de expli­ca­ții. De ase­me­nea, pe deci­zia de impu­ne­re sunt inclu­se infor­ma­ții pri­vind moda­li­tă­ți­le de pla­tă.

Sur­sa: www.mfinante.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele