Ce te priveşte pe tine ce fac, ştiu să înot!“ 15 turişti au murit înecaţi vara aceasta pe litoral

0
230

salvamariiavertizeaza

De la înce­pu­tul sezo­nu­lui esti­val, zeci de turi­şti aproa­pe că şi-au pier­dut via­ţa, în Marea Nea­gră, unii din­tre ei fiind sal­va­ţi în ulti­mul moment. Din păca­te, pen­tru 15 turi­şti nu s‑a mai putut face nimic. Peri­co­lul nu a tre­cut, din con­tră!

Sal­va­ma­rii atrag atenţia că, expe­rienţa ani­lor tre­cu­ţi le‑a dove­dit că, în luna august, marea este cea mai impre­vi­zi­bi­lă! 

Valu­ri­le imen­se, curenţii puter­nici şi inconş­ti­enţa turi­ş­ti­lor, mai inte­re­sa­ţi de dis­tra­cţie decât de sigu­ranţă — o com­bi­na­ţie peri­cu­loa­să, care a dus la pier­de­rea a zeci de vieţi. Din nefe­ri­ci­re, însă, dacă pen­tru pri­me­le două aspec­te pot lua măsuri, sal­va­ma­rii atrag atenţia că nu pot face prea mul­te refe­ri­tor la ati­tu­di­nea turi­ş­ti­lor, care le igno­ră com­plet reco­man­dă­ri­le.

Ast­fel, pe tot lito­ra­lul sunt arbo­ra­te stea­guri care indi­că dacă este sigu­ră sau nu scăl­da­rea şi au fost monta­te pano­uri cu atenţio­nări, în lim­bi­le româ­nă, engle­ză şi fran­ce­ză.

Am con­sta­tat, însă, că, din nefe­ri­ci­re, nici nu se uită la aces­tea. Ba chiar le dis­trug. Pano­u­ri­le cu «Îno­tul inter­zis» le dis­trug, le arun­că în apă”, a decla­rat pen­tru „Cuget Liber”, Vasi­le Dră­gan, şeful sal­va­ma­ri­lor din zona Man­ga­lia — Olimp.

Mai mult, sunt nume­roa­se oca­zi­i­le când sal­va­ma­rii sunt apos­tro­fa­ţi de turi­ş­tii căro­ra le atrag atenţia că s‑au avân­tat prea mult în larg.

Sunt mulţi turi­şti care-şi pun via­ţa în peri­col. Sunt părinţi inconş­ti­enţi care intră în apă, pe cod roşu, cu copi­ii în bra­ţe. Noi încer­căm să‑i atenţio­năm, să‑i edu­căm, şi le punem la dis­po­zi­ţie toa­te infor­ma­ţi­i­le de care au nevo­ie. Dar sal­va­ma­ri­lor li se răs­pun­de cu replici de genul «Lasă-mă în pace, e via­ţa mea!», «Am venit să mă dis­trez, plă­tesc o gră­ma­dă de bani, fac de vreau!», «Ce te pri­veş­te pe tine ce fac eu, ştiu să înot!». Sunt oameni care nu înţe­leg că nu rezol­vă nimic cu o ast­fel de ati­tu­di­ne. Nu tre­bu­ie să gene­ra­li­zăm, însă, sunt şi oameni de bine care ne ofe­ră spri­ji­nul”, a adă­u­gat Vasi­le Dră­gan.

Se anu­nţă o lună pli­nă pen­tru sal­va­mari 

Până în pre­zent, 15 turi­şti şi-au pier­dut via­ţa în ape­le Mării Negre. Alţi zeci de turi­şti au fost sal­va­ţi în ulti­mul moment…

Citiți mai mult în cugetliber.ro, 20.08.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply