Mangalia — Mansardarea școlilor, soluție pentru suplimentarea numărului de clase

0
228

scoala-gala-galaction-mangalia-sens

Cor­pul de clă­di­re al Şco­lii „Gala Galac­tion“ din Man­ga­lia, situ­at pe Şosea­ua Con­stanţei, va fi man­sar­dat de Pri­mă­rie, iar numă­rul săli­lor de curs va fi mărit de la opt la 12.

SOLUȚIE

Din cau­za fap­tu­lui că şco­li­le şi gră­di­ni­ţe­le de stat din Man­ga­lia au deve­nit neîn­că­pă­toa­re, auto­ri­tă­ţi­le loca­le au cău­tat diver­se solu­ţii pen­tru a rezol­va aceas­tă pro­ble­mă. Pe lân­gă con­stru­cţia de noi clă­diri, Pri­mă­ria inten­țio­nea­ză să supli­men­te­ze locu­ri­le din școli și gră­di­ni­țe, man­sar­dând actu­a­le­le insti­tu­ţii de învă­ţământ. O ast­fel de idee inge­ni­oa­să va fi pusă în prac­ti­că de auto­ri­tă­ți­le loca­le la Școa­la “Gala Galac­tion”, unde ele­vii înva­ţă în mai mul­te schim­buri.

Şcoa­la noas­tră are trei cor­puri de clă­di­re, situ­a­te în două loca­ţii dife­ri­te. Două cor­puri sunt des­ti­na­te învă­ţămân­tu­lui gim­na­zi­al, pe stra­da Oituz, iar al tre­i­lea, situ­at pe Şosea­ua Con­stanţei, la nr. 28, este des­ti­nat stu­di­u­lui pri­mar. Cele mai mari pro­ble­me le avem la cor­pul de clă­di­re din Şosea­ua Con­stanţei, unde ele­vii cla­se­lor I — IV, aproa­pe 400 la număr, înva­ţă în două schim­buri. Nu aveam sufi­cient spa­ţiu, pen­tru că școa­la are numai opt săli de curs. De ace­ea, după ce am făcut un lob­by intens, Pri­mă­ria Man­ga­lia a decis să man­sar­de­ze cor­pul de clă­di­re situ­at pe Şosea­ua Con­stanţei”, a decla­rat direc­to­rul Şco­lii „G. Galac­tion“, prof. Adri­a­na Popes­cu.

Pro­iec­tul a pri­mit undă ver­de, joi sea­ra, din par­tea con­si­li­e­ri­lor locali, care au decis ca, pe lân­gă lucră­ri­le de man­sar­da­re, clă­di­rea să fie izo­la­tă ter­mic.

”Valoa­rea inves­ti­ţi­ei se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 300.000 de euro și va fi supor­ta­tă din buge­tul local. Cei aproa­pe 400 de elevi care înva­ță în cor­pul de clă­di­re situ­at pe Şosea­ua Con­stanţei vor putea învă­ţa într-un sin­gur schimb, pen­tru că, pe lân­gă cele opt cla­se deja exis­ten­te, în urma man­sar­dă­rii, școa­la va avea încă patru săli de curs. În plus, la man­sar­dă vor mai fi ame­na­ja­te gru­puri sani­ta­re, un cabi­net psi­ho­lo­gic și două cabi­ne­te pen­tru pro­fe­sori”, a punc­tat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu. El a adă­u­gat că, după Şcoa­la „G. Galac­tion“, Pri­mă­ria va man­sar­da şi Lice­ul „Ion Băne­scu“. „Ide­ea man­sar­dă­rii nu este nouă, dar abia din acest an o putem pune în apli­ca­re, pen­tru că acum avem bani sufi­cienţi. Este o solu­ţie de ava­rie, dacă o putem numi aşa, pen­tru că man­sar­da­rea şco­li­lor este mult mai iefti­nă decât con­stru­i­rea de noi cor­puri de clă­di­re”, a spus Radu.

RACORDARE LA REȚEAUA DE GAZE

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a afir­mat că tot con­si­li­e­rii locali au mai apro­bat, joi sea­ra, un pro­iect pri­vind branşa­rea la reţea­ua de gaze a tutu­ror şco­li­lor şi gră­di­ni­ţe­lor din oraş. ”Asta înseam­nă că vom chel­tui bani mai puțini de la buge­tul local pen­tru încă­l­zi­rea șco­li­lor în tim­pul sezo­nu­lui rece”, a con­chis edi­lul Man­ga­li­ei.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Luni, 07.07.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply