Fapte omenești, creștinești, la Mangalia — Galerie FOTO

4
327

Pri­e­te­nii noș­tri din Alba Iulia, se reîn­torc aproa­pe vară de vară ca să împar­tă o rază de spe­ran­ță cu fami­lii care și-au pier­dut, unde­va, cân­d­va, din anu­mi­te moti­ve, zâm­be­tul… Toc­mai de aco­lo, din locul Uni­rii, au vrut să fie în uni­ta­te cu oame­nii căro­ra le pasă, din ora­șul nos­tru.

Așa­dar, câți­va tineri de la Cen­trul Creș­tin Alba Iulia, împre­u­nă cu foști com­po­nenți ai Aso­ci­a­ți­ei „Cen­tru­lui Creș­tin Cal­la­tis” și cu o doam­nă pe care o îndră­gim mult pen­tru ini­ma ei des­chi­să și sen­si­bi­lă la nevo­i­le celor din jur, doam­na Cara Vero­ni­ca, sunt gata să sacri­fi­ce con­for­tul lor per­so­nal în folo­sul celor care au nevo­ie de o mână întin­să.

Și, învă­țăm că a face bine îți con­fe­ră o mai mare împli­ni­re sufle­teas­că, decât un con­ce­diu per­fect la mare, pen­tru pro­pria satis­fac­ție. Să vezi cum copi­ii întind mânu­țe­le lor după buca­ta de pâi­ne goa­lă, cum se bucu­ră de o bom­bo­a­nă, cum spe­ran­ța lică­reș­te în ochii unor părinți dărâ­mați de via­ța grea, des­co­pe­rind că nu sunt sin­guri- asta da satis­fac­ție! 

Și de data aceas­ta, câte­va fami­lii pro­pu­se de Pri­mă­ria Man­ga­lia, s‑au bucu­rat ca în zile­le bune, au sim­țit ca Dum­ne­zeu nu i‑a uitat, că încă mai sunt oameni de ome­nie, că un sim­plu gest con­tea­ză mai mult decât o mie de cuvin­te fără sens… În Sfân­ta Scrip­tu­ră scrie că, dacă poți să faci un bine aproa­pe­lui tău și nu îl faci, e păcat… Tot ce avem este de la Dum­ne­zeu; când faci un bine seme­nu­lui tău, lui Dum­ne­zeu i‑ai făcut!

Tine­rii din Alba Iulia, în cele câte­va zile pe care le petrec la mare, și-au făcut un scop: să rea­du­că zâm­be­tul ceru­lui în inimi. Ei și-au pro­pus să aibă pro­gra­me de diver­tis­ment și jocuri cu copi­ii de la Barie­ră și de la Zoo­teh­nia IAS Man­ga­lia. An de an au reve­nit, fiind­că acești copii îi fac să se sim­tă și pe ei din nou copii.

Și, să ne aju­te bunul Dum­ne­zeu să tră­im, să fim sănă­toși și plini de pute­re, să mai facem une­ori câte un bine celor în nevoi, că tot cee­ea faci, ție îți faci!

Sem­nea­ză Cen­trul Creș­tin Alba Iulia, împre­u­nă cu Ori­fla­me Man­ga­lia.

Gale­rie FOTO:

MangaliaNews.ro, Mier­curi, 02 iulie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

4 COMENTARII

  1. Dum­ne­zeu sa va bine­cu­van­te­ze si sa va ras­pla­teas­ca tutu­ror pen­tru lucra­rea fru­moa­sa pe care ati facut‑o impre­u­na aco­lo, pen­tru bucu­ria pe care ati adus‑o oame­ni­lor si pen­tru ca ati impli­nit Cuvan­tul ! Fap­te 20:35 — „Este mai feri­ce să dai decât să pri­meşti.”

Leave a Reply