Cele mai frumoase plaje de pe litoralul românesc — FOTO

0
1010

cele-mai-frumoase-plaje-din-romania

Cu sigu­ranţă, te gân­deşti la pla­je cu nisip fin alb şi ape albas­tre care îţi taie răsu­fla­rea. Din­co­lo de mira­jul ofe­rit de cele mai exo­ti­ce des­ti­na­ţii sau insu­le pus­tii, tre­bu­ie să iei în cal­cul şi posi­bi­li­ta­tea unei vacanţe pe teri­to­ri­ul ţării noas­tre. Chiar dacă agenţi­i­le de turism te îmbie cu cele mai ten­tan­te ofer­te, Marea Nea­gră te poa­te sur­prin­de cu cele mai cunos­cu­te locuri unde poţi face pla­jă în Româ­nia.

Des­co­pe­ră pla­ja Cor­bu

Ten­dinţa actu­a­lă este de a ne îndrep­ta către locuri neş­ti­u­te, unde putem avea par­te de lini­ş­tea mult-visa­tă. La doar 35 de kilo­me­tri de Con­stanţa, se află cea mai săl­ba­ti­că pla­jă de pe lito­ra­lul româ­nesc. Aceas­tă pla­jă este o oază de lini­ş­te afla­tă în apro­pi­e­rea agi­ta­tei sta­ţiuni Mama­ia. Pla­ja are apro­xi­ma­tiv 20 de kilo­me­tri, dar este foar­te lini­ş­ti­tă. La aceas­tă pla­jă se ajun­ge cu maşi­na, pe dru­mul care duce la Năvo­dari.

Pla­ja Suli­na

Mai întâi de toa­te tre­bu­ie să ai în vede­re fap­tul că pla­ja este situ­a­tă la apro­xi­ma­tiv 3 km de ora­şul Suli­na şi poţi ajun­ge pe nisi­pul fin doar dacă mergi pe jos 30 de minu­te sau alegi ca mij­loc de trans­port maşi­na per­so­na­lă. Pe aceas­tă pla­jă ai par­te de apă lim­pe­de, cura­tă şi nu foar­te adân­că.  Având în vede­re locul în care este situ­a­tă pla­ja, nu este de mira­re fap­tul că în fie­ca­re săp­tămâ­nă zeci de turi­şti vin aici în cău­ta­rea unui loc pen­tru rela­xa­re.

Pla­ja Sfân­tu Ghe­or­ghe

O altă pla­jă vir­gi­nă este situ­a­tă la 3 km de loca­li­ta­tea Sfân­tu Ghe­or­ghe. Din loca­li­ta­te poţi ajun­ge pe pla­jă în două­zeci de minu­te. Pla­ja nu este foar­te aglo­me­ra­tă dato­ri­tă fap­tu­lui că nu este toc­mai uşor să ajungi în loca­li­ta­te. Oda­tă ajuns pe pla­jă, în par­tea dreap­tă poţi vedea gura de văr­sa­re a bra­ţu­lui Sfân­tu Ghe­or­ghe în Marea Nea­gră, iar în par­tea stân­gă poţi admi­ra pla­ja cu nisi­pul fin, aşa cum rar mai vezi pe lito­ra­lul româ­nesc.

plaja-sf-gheorghe

Gura Por­ti­ţei

Pla­ja Gura Por­ti­ţei este cu ade­vă­rat un loc uitat de lume, în sen­sul bun al cuvân­tu­lui. Aceas­tă fâşie îngus­tă de nisip, se întin­de pe o porţiu­ne de 4 km şi des­par­te Marea Nea­gră de Lacul Golo­vi­ta, Del­ta Dună­rii. Dacă vrei să ajungi la Gura Por­ti­ţei nu ai foar­te mul­te opţiuni. Fie ajungi pe calea apei, luând vapo­rul de la Juri­lo­v­ca, fie închi­ri­ezi o şalu­pă. Până la Juri­lo­v­ca ajungi cu maşi­na, iar dis­tanţa este de 92 de kilo­me­tric, res­pec­ti­ve 70 de km dacă ne rapor­tăm la Tul­cea. Poţi ajun­ge şi cu bici­cle­ta sau moto­ci­cle­ta, dar tra­se­ul este des­tul de difi­cil.

plaja-gura-portitei

Mai mult, pe one.ro

31.07.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply