Aventura continuă… (Galerie FOTO)

1
347

08-Aventura continua (Small)

Echi­pa de la Cen­trul Creș­tin Alba Iulia s‑a pre­gă­tit și s‑a îna­r­mat cu zâm­be­te, baloa­ne, mul­tă voie bună și, cu un spri­jin de nădej­de de la Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, au ple­cat în misiu­ne. Doam­na Cara Vero­ni­ca a fost șeful nos­tru de echi­pă. Copi­ii ne-au pri­mit entu­ziaști, ca de fie­ca­re dată. Pen­tru ei nu con­tea­ză dacă au mân­cat cele trei mese prin­ci­pa­le ale zilei, sau doar o sin­gu­ră dată, o „pită unsă”- cum zic arde­le­nii -, ei au per­ma­nent în sufle­te­le lor de copii o bucu­rie neîn­țe­lea­să de adulți. Une­ori, cred că Dum­ne­zeu este întru­chi­pat în exu­be­ran­ța lor, în ati­tu­di­nea lor fără gri­juri, tră­ind din plin ziua de azi, și încredințând‑o lui Dum­ne­zeu pe cea de mâi­ne. Si noi ne amin­tim cât de bine era când eram copii…

Cred că Dum­ne­zeu iubeș­te copi­ii, puri­ta­tea lor, cre­din­ța lor nai­vă, copi­lă­reas­că și sin­ce­ră. Ei nu au nevo­ie de mult, ci doar de afec­țiu­ne, puți­nă aten­ție și, din plin, păr­tă­șie cu tova­ră­șii lor de joa­că. Ei sunt mul­țu­mi­tori cu ce au, par­că ști­ind că îi sunt dea­juns  zilei neca­zu­ri­le ei.

Joa­ca s‑a încins, cân­te­ce­le au răsu­nat, copi­ii s‑au adu­nat din ce în ce mai mulți…, râse­te, țipe­te de bucu­rie, foto­gra­fii, îmbră­ți­sări păti­ma­șe, părinți cu lacri­mi de bucu­rie în ochi, ca reac­ție la bucu­ria copi­i­lor lor… S‑au legat pri­e­te­nii eter­ne. Copi­ii încer­cau să reți­nă echi­pa mai mult, par­că vro­iau să opreas­că tim­pul… și noi, atinși de bucu­ria lor cereas­că, am ple­cat înti­ne­riți, împros­pă­tați în înte­ri­o­rul nos­tru.  Cum este ca o cea­tă de copii să îți spu­nă: „Ne-ați adus bucu­rie în inimi!” ? A fost rân­dul nos­tru să lăcri­măm.

Par­că am fost din nou copii… și ei, copi­ii din Zoo­teh­nia fos­tu­lui IAS Man­ga­lia, au fost ca o cea­tă de îngeri. Tră­im cu înge­rii ală­tu­ri și nu rea­li­zăm… Și, dacă nu cre­deți că înge­rii exis­tă, uitați-vă în ochii copi­i­lor dum­ne­a­voas­tră – o să vedeți zâm­be­tul lui Dum­ne­zeu în lică­ri­rea din pri­vi­rea lor. Este impo­si­bil să nu revii într-un loc în care exis­tă atâ­ta bucu­rie, poten­ți­al și o spe­ran­ță negră­i­tă. La anul, venim din nou!

Gale­rie FOTO:

04-Aventura continua (Small) 06-Aventura continua (Small) 03-Aventura continua (Small) 01-Aventura continua (Small) 07-Aventura continua (Small) 08-Aventura continua (Small) 09-Aventura continua (Small) 02-Aventura continua (Small) 05-Aventura continua (Small)

Cu drag,

Tine­rii de la Cen­trul Creș­tin din Alba Iulia.

(Text și foto: Lumi­ni­ța Ciu­ci­u­miș).

MangaliaNews.ro, 04 iulie 2014.

(Vezi și arti­co­lul “Fap­te ome­nești, creș­ti­nești, la Man­ga­lia”, publi­cat mier­curi, 2 iulie: http://www.mangalianews.ro/2014/07/02/fapte-omenesti-crestinesti-la-mangalia-galerie-foto/ ).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply