ZIUA APELOR 2014 la Mangalia — FOTO

0
349

Fili­a­la Man­ga­lia a Ligii Nava­le Româ­ne, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Man­ga­lia, lice­e­le și șco­li­le gim­na­zi­a­le din muni­ci­piu, Gar­da de Coas­tă și uni­tă­ţi­le mili­ta­re cu pro­fil de mari­nă din gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, a des­fă­șu­rat sâm­bă­tă, 07 iunie 2014, pro­iec­tul ”Ziua Ape­lor 2014 Edi­ția a IX‑a”, în por­tul turis­tic Man­ga­lia în fața Clu­bu­lui Nau­tic ”CALLATIS”.

Prin des­fă­șu­ra­rea aces­tei acțiuni LNR Fili­a­la Man­ga­lia a urmă­rit pro­mo­va­rea cul­tu­rii, obi­ce­iu­ri­lor și tra­di­ți­i­lor mari­nă­rești, pre­cum și edu­ca­rea tine­ri­lor și locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia în sco­pul acor­dă­rii recu­noa­ş­te­rii, apre­ci­e­rii și spri­ji­nu­lui moral per­so­na­lu­lui român care acti­vea­ză în dome­nii ocu­pa­țio­na­le gene­ra­te de ape (mari­nari, con­struc­tori navali, pes­cari, lucră­tori portuari).

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat în număr con­si­de­ra­bil mem­bri ai LNR, mem­bri ai Ligii Maiș­tri­lor Mili­tari de Mari­nă, elevi și pro­fe­sori de la școli gene­ra­le și licee, Școa­la de apli­ca­ții a For­țe­lor Nava­le, uni­tăți de mari­nă și gar­da de coas­tă, cetă­țeni ai muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, turiști români și stră­ini aflați în sejur pe lito­ra­lul românesc.

Din par­tea Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au par­ti­ci­pat ca repre­zen­tanți Dl Filip Dumi­tru și Dl Dacian Petra­che din cadrul com­par­ti­men­tu­lui de turism și orga­ni­za­re de eve­ni­men­te, pre­cum și per­so­na­lul cu atri­bu­ții admi­nis­tra­ti­ve în por­tul turis­tic Man­ga­lia și Clu­bul Nau­tic ”Cal­la­tis”.

În des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, Pre­șe­din­te­le LNR Fili­a­la Man­ga­lia Con­tra­a­mi­ral de Flo­ti­lă (rez) Petri­că STOICA și repre­zen­tan­tul auto­ri­tă­ții loca­le Dl. Filip Dumi­tru au ros­tit scur­te alo­cu­țiuni evi­den­ți­ind ele­men­te de isto­rie mari­ti­mă, tra­di­ție și cul­tu­ră mari­nă­reas­că, pre­cum și impor­tan­ța aces­tui gen de eve­ni­men­te în edu­ca­ția mari­ti­mă a popu­la­ți­ei, con­stru­i­rea iden­ti­tă­ții loca­le a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și atra­ge­rea turiș­ti­lor către par­tea sudi­că a lito­ra­lu­lui româ­nesc la Marea Neagră.

După Te-Deum-ul ros­tit de pre­o­tul Mădă­lin în memo­ria celor care și-au pier­dut via­ța pe mări și ocea­ne, anco­ra de flori sfin­ți­tă a fost pre­lu­a­tă și depu­să de către un echi­paj al găr­zii de coas­tă și șalu­pa Căpi­tă­ni­ei Por­tu­lui Man­ga­lia pe ape­le din acva­to­ri­ul portuar.

În con­ti­nu­a­re au avut loc urmă­toa­re­le activități:

- Între­ceri mari­nă­reşti: tra­sul la parâ­mă, arun­ca­rea ban­du­lei la punct fix, fuga în sac, fuga cu oul în lin­gu­ră coor­do­nat de mem­brii LNR volun­tari și din cadrul Ligii Maiș­tri­lor Mili­tari de Mari­nă sucur­sa­la Mangalia;

- Con­cur­suri spor­ti­ve: cro­sul LNR pe tra­se­ul port turis­tic-pla­ja Man­ga­lia-fale­ză-port turis­tic; şah în cadrul Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia coor­do­nat de dl Fur­că Andrei;

- Dese­ne pe asfalt cu tema­ti­că mari­nă coor­do­nat de d‑na Mari­ea­na Ole­niuc și D‑l Nico­lae Găgeanu;

- Expo­zi­ţie de navo­mo­de­le coor­do­na­tă de Cer­cul de navo­mo­de­lism LNR

- Expo­zi­ţie de noduri mari­nă­reşti coor­do­na­tă de Școa­la de apli­ca­ții a for­țe­lor navale;

- Spec­ta­col de muzi­că și dan­suri popu­la­re sus­ți­nut de către ansam­blul de copii ”Muguri de fol­clor” din cadrul Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia, instruc­tor Înv. Geor­gi­a­na Simionov;

 În cadrul fes­ti­vi­tă­ţii de pre­mi­e­re, câş­ti­gă­to­rii între­ce­ri­lor mari­nă­rești și con­cur­su­ri­lor spor­ti­ve fost pre­mi­a­ţi indi­vi­du­al și pe echi­pe de către pre­șe­din­te­le LNR Fili­a­la Man­ga­lia Con­tra­a­mi­ral de Flo­ti­lă (rez) Petri­că STOICA și repre­zen­tan­tul auto­ri­tă­ții loca­le, dl. Filip Dumi­tru, cu diplo­me, meda­lii și cupe asi­gu­ra­te de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

Ini­țial des­fă­șu­ra­tă doar în Bal­cik, Brăi­la, Sna­gov, Con­stanţa şi Gala­ţi, Ziua Ape­lor se săr­bă­to­reș­te în dife­ri­te por­turi mari­ti­me și flu­vi­a­le româ­nești la ini­ţi­a­ti­va Ligii Nava­le Româ­ne încă din anul 1933. La Man­ga­lia, săr­bă­to­ri­rea Zilei Ape­lor a înce­put în anul 2006, des­fă­șu­rân­du-se până în pre­zent 9 ediții.

Gale­rie FOTO:

Con­si­li­ul Direc­tor al Ligii Nava­le Româ­ne Fili­a­la Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply