Volum de studii științifice publicat din banii bulgarilor: Studii de preistorie. Zona pontică. In honorem dr.Ion Pâslaru — FOTO

1
370

Dumi­ni­că, 1 iunie 2014, la Duran­ku­lak — Bul­ga­ria, în cadrul mani­fes­tă­ri­lor orga­ni­za­te cu pri­le­jul zile­lor loca­li­tă­ții, a avut loc pre­zen­ta­rea volu­mu­lui ști­in­ți­fic inti­tu­lat: „Stu­dii pe pre­i­s­to­rie. Zona Pon­ti­că. In Hono­rem dr. Ion Pâsla­ru”. Coor­do­na­to­rii lucră­rii sunt: dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, dr. Gabriel TALMAȚCHI și dr. Todor DIMOV. Din Cole­gi­ul de redac­ție mai fac par­te: dr. Mihai IONESCU, dr. Liub­ov GHERASCOVA, dr. Evge­nii IAROVOI, dr. Ser­ghei VNUKOV și dr. Genn­a­dij TOSCEV.

Volu­mul repre­zin­tă rezul­ta­tul unui pro­iect de cola­bo­ra­re ști­in­ți­fi­că și cul­tu­ra­lă trans­fron­ta­li­eră, pus în prac­ti­că de cer­ce­tă­tori români și bul­gari. Ini­ția­to­rii pro­iec­tu­lui sunt: dr. Ion PÂSLARU — arhe­o­log expert la Muze­ul „Cal­la­tis”, dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC — cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic la Muze­ul „Cal­la­tis” dr. Gabriel TALMAȚCHI — cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, dr. Todor DIMOV — arhe­o­log la Muze­ul Regio­nal de Isto­rie Dobrici (care a efec­tu­at cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce la Duran­ku­lak), Zium­bi­ul MEDAROV — pri­ma­rul loca­li­tă­ții Duran­ku­lak și dr. Ior­dan­ka STOEVA — vice­pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei ofi­țe­ri­lor rezer­viști din Șabla.

Apa­ri­ția volu­mu­lui a fost posi­bi­lă doar cu spri­ji­nul finan­ci­ar al unor per­soa­ne din Bul­ga­ria, care au înțe­les impor­tan­ța publi­că­rii aces­tor stu­dii de pre­i­s­to­rie, și care au supor­tat, în între­gi­me, cos­tu­ri­le publi­că­rii. Per­soa­ne­le care au spon­so­ri­zat apa­ri­ția lucră­rii sunt: Zium­bi­ul MEDAROV, Ior­dan­ka STOEVA, Pla­men MATEV, Niko­lai MEDAROV, Peno PENEV, Ste­li­an STOIANOV, Mla­den TSVETKOV, Angel ILIEV, Valen­tin VASILEV, Hris­to MILCHEV, Pan­cho VOLCHANOV și Ilko NANEV.

Car­tea este un oma­giu adus exper­tu­lui în arhe­o­lo­gie dr. Ion PÂSLARU, pen­tru înde­lun­ga­ta și boga­ta sa acti­vi­ta­te ști­in­ți­fi­că, des­fă­șu­ra­tă pe par­cur­sul a pes­te jumă­ta­te de secol. În acest sens, pri­mul arti­col din lucra­re, scris de dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, a fost inti­tu­lat: „Ion Pâsla­ru — jumă­ta­te de veac în arheologie”.

Cele­lal­te arti­co­le din volum (ai căror autori pro­vin din: Bul­ga­ria, Tur­cia, Kaza­hs­tan, Rusia, Ucrai­na, Repu­bli­ca Mol­do­va și Româ­nia) sunt sem­na­te, în ordi­ne alfa­be­ti­că, de: Ser­ghei Agu­l­ni­kov, Maia Avra­mo­va, Yavor Boya­d­zhi­ev, Sorin Mar­cel Coles­niuc, Todor Dimov, Sau­le kali­eva, Vic­tor LoG­VIN, Andrei LoG­VIN, Meh­met Özdoğan, Ion Pâsla­ru, Ilia Pala­gu­ta, Ser­giu POPOVICI, Iri­na Shev­ni­na, Vea­ce­slav Sko­ri­kov, Vadim Ste­pan­chuk, Ser­gey tor­ba­tov,  Andrei VASILENKO și Vic­tor Vetrov.

Lucra­rea con­ți­ne 386 de pagini for­mat A4 (une­le sunt plan­șe color) și a fost tipă­ri­tă la Edi­tu­ra „Cal­las­print” din Man­ga­lia, într-un tiraj de 500 de exem­pla­re. Arti­co­le­le sunt publi­ca­te într-una din lim­bi­le: româ­nă, engle­ză, bul­ga­ră sau rusă și au rezu­ma­te în toa­te cele­lal­te lim­bi menționate.

Gale­rie FOTO:

Luni, 2 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply