VideoMamaia, un site marca VideoGuide.ro

0
294

Sta­țiu­nea Mama­ia, per­la lito­ra­lu­lui româ­nesc, cu evan­ta­i­ul său de atrac­ții turis­ti­ce este pre­zen­ta­tă video într-un site pro­fe­si­o­nist rea­li­zat recent de echi­pa VideoGuide.ro. Aici, pe videomamaia.ro puteți descoperi:

  • EVENIMENTE
  • CAZARE
  • CLUBURI
  • RESTAURANTE
  • LOUNGE BAR
  • SPORT
  • RELAXARE
  • PLAJELE DIN MAMAIA
  • ATRACTII TURISTICE.

Pre­zen­ta­re Sta­tiu­nea turis­ti­ca Mama­ia pe videoguide.ro

Vide­o­Ma­ma­ia este o plat­for­mă cu pre­zen­tări prin inter­me­di­ul căro­ra vizi­ta­to­rii își pot face o idee cla­ră des­pre cea mai fru­moa­să sta­țiu­ne de pe lito­ra­lul româ­nesc și pot fi la curent cu toa­te eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te aici.

Atlas Film — casă de pro­duc­ție film si VideoGuide.roghi­dul video al Româ­ni­ei au lan­sat pe data de 1 Mai 2014, videomamaia.roghi­dul sta­țiu­nii Mama­ia. Com­pa­nia noas­tră este for­ma­tă din echi­pe spe­cia­li­za­te în ima­gi­ne film, regie film, IT, mar­ke­ting, vân­zări. Pro­fe­sio­na­lis­mul ne impu­ne să acor­dăm o impor­tan­ță deo­se­bi­tă deta­li­i­lor și, de ase­me­nea, să situăm pe pri­mul plan rela­ția cu cli­en­ții și uti­li­za­to­rii site-ului.

CE FACEM?

Vide­o­Ma­ma­ia pre­zin­tă fil­me și foto­gra­fii des­pre punc­te­le de inte­res turis­tic din sta­țiu­ne, punând la dis­po­zi­ția vizi­ta­to­ri­lor infor­ma­ții uti­le despre:
• evenimente
• hoteluri
• restaurante
• cluburi
• cafenele
• atrac­ții turistice
“Cau­tă și des­co­pe­ră cele mai fru­moa­se locuri din Mama­ia!” Sub aceas­tă devi­ză s‑a năs­cut Vide­o­Ma­ma­ia.

PENTRU CINE?

Sun­tem aici pen­tru ori­ci­ne se pre­gă­teș­te de o călă­to­rie, de o nouă aventură.
Ne adre­săm celor care vor să des­co­pe­re locuri, oameni, lucruri noi.
Sun­tem pre­zenți pen­tru toți cei care vor să ara­te și celor­lalți locu­ri­le pe care le-au vizi­tat si de care sunt legati prin amin­tiri plăcute.

Vide­o­Ma­ma­ia a fost cre­at pen­tru ca tu să fii la curent cu tot ce se întâm­plă în Mama­ia, cu un sim­plu cli­ck. Ast­fel, pri­mești o ima­gi­ne de ansam­blu, cla­ră, a sta­țiu­nii, obiec­ti­ve­lor turis­ti­ce, hote­lu­ri­lor, res­ta­u­ran­te­lor, clu­bu­ri­lor din Mamaia.

OBIECTIV

Obiec­ti­vul nos­tru este să con­tri­bum la dezvol­ta­rea turis­mu­lui româ­nesc, la nivel națio­nal și internațional.


IMPLICĂ-TE!

Par­ti­ci­pă la dezvol­ta­rea turis­mu­lui românesc!
Păre­rea ta este impor­tan­tă pen­tru noi!
Scrie-ne, iar noi îți vom răs­pun­de în cel mult 48 de ore.

(VideoGuide.ro și MangaliaNews.ro), Joi, 12 iunie 2014.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply