Unicat în România! Toţi copiii comunei Peştera au primit în dar câte o bicicletă

0
301

Eve­ni­ment de exce­pţie în comu­na Peş­te­ra, cu oca­zia Zilei Inter­na­ţio­na­le a Copi­lu­lui, aco­lo unde pri­ma­rul inde­pen­dent Valen­tin Vra­bie con­ti­nuă să uimeas­că cu acţiu­ni­le sale pozi­ti­ve în folo­sul celor care l‑au tri­mis „să mun­ceas­că pen­tru ei”, aşa cum îi pla­ce edi­lu­lui să spună.

În cur­sul zilei de ieri, copi­ii comu­nei Peş­te­ra care frec­ven­tea­ză cur­su­ri­le gră­di­ni­ţei sau a şco­lii din loca­li­ta­te s‑au adu­nat în par­cul din faţa pri­mă­ri­ei, la invi­ta­ţia pri­ma­ru­lui Valen­tin Vra­bie şi a con­si­li­e­ri­lor locali.

Micii săr­bă­to­ri­ţi au fost pri­mi­ţi într‑o atmosfe­ră magi­că, pli­nă de sur­pri­ze, cu mul­te jocuri, baloa­ne, per­so­na­je de poves­te şi un tort uri­aş. Aran­ja­te fru­mos de aleşii locali, 500 de bici­cle­te îi aştep­tau, însă mulţi din­tre cei mici încă nu şti­au ce sur­pri­ză urmează.

În zi de săr­bă­toa­re, până la înce­pe­rea dis­tra­cţi­ei pen­tru copii, pre­o­tul loca­li­tă­ţii a ţinut o slu­j­bă de sfinţi­re a bici­cle­te­lor, pen­tru ca noi­le mij­loa­ce de trans­port, dar şi stă­pâ­nii lor să fie feri­ţi de rele.

A urmat imen­sa bucu­rie pe care numai copi­ii o pot expri­ma atunci când pri­mesc ceva ce-şi doresc şi la care mulţi nici măcar nu pot visa, ast­fel că toţi cei 500 de şco­lari şi preş­co­lari pre­zenţi au pri­mit în dar câte o bicicletă.

Deşi auzi­se­ră câte ceva, dar nu şti­au sigur des­pre ce daruri este vor­ba, până şi părinţii celor mici au rămas muţi de uimi­re şi de admiraţie.

Citi­ti mai mult in cugetliber.ro, Luni, 2 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply