Unde se pot angaja şomerii constănţeni

0
300

Agenţia Judeţea­nă pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Mun­că (AJOFM) Con­stanţa pro­pu­ne, pen­tru săp­tămâ­na aceas­ta, pes­te 190 de pos­turi în dife­ri­te dome­nii, atât pen­tru per­soa­ne­le care cunosc o mese­rie, cât şi pen­tru cele cu stu­dii medii. Cele mai puţi­ne locuri de mun­că sunt pen­tru per­soa­ne­le cu stu­dii superioare.

Ast­fel, fir­me­le din Con­stanţa au dis­po­ni­bi­le 8 pos­turi de ospă­tar — chel­ner, 7 pos­turi de aju­tor de ospă­tar, 1 — şef com­plex zoo­teh­nic, 5 — mun­ci­tor neca­li­fi­cat la spar­ge­rea şi tăie­rea mate­ri­a­le­lor de con­stru­cţii, 2 — maşi­nist pen­tru pre­fa­bri­ca­te din beton şi beton armat, 3 — faianţar, 2 — bufe­ti­er, 3 — şofer auto­ca­mi­oa­ne şi maşini de mare tonaj, 3 — pava­tor, 3 — şofer de auto­tu­ris­me şi camio­ne­te, 10 — mun­ci­tor neca­li­fi­cat la demo­la­rea clă­di­ri­lor, căp­tu­şeli zidă­rie, plăci mozaic, faianţă, gre­sie, par­chet, 3 — lucră­tor bucă­tă­rie (spă­lă­tor vase mari), 2 — con­ta­bil, 1 — len­je­rea­să hotel, 6 — rece­pţio­ner hotel, 22 — agent de secu­ri­ta­te, 7 — vân­ză­tor, 1 — lăcă­tuş meca­nic, 2 — mai­s­tru con­stru­cţii civi­le, indus­tri­a­le şi agri­co­le, 1 — şofer auto­ma­ca­ra­giu, 6 — came­ris­tă hotel, 4 — lucră­tor comer­ci­al, 6 — agent de inter­venţie pază şi ordi­ne, 2 — fun­cţio­nar infor­ma­ţii cli­enţi, 1 — mani­chiu­rist, 7 — bucă­tar, 4 — sti­vu­i­to­rist, 1 — admi­nis­tra­tor cum­pă­rări, 1 — comi­sio­ner, 2 — meca­nic auto, 2 — elec­tri­cian de întreţi­ne­re în con­stru­cţii, 1 — teh­ni­cian res­pon­sa­bil afa­ce­re, meto­de ges­tiu­ne mij­loa­ce şi uti­la­je, 5 — asis­tent medi­cal gene­ra­list, 1 — mari­nar, pilot naval, bar­jist, 17 — came­ris­tă hotel, 1 — guver­nan­tă hotel/etaj, 1 — medic vete­ri­nar, 2 — zidar-rosar ten­cu­i­tor, 5 — mani­pu­lant măr­furi, 1 — ingi­ner meca­nic, 1 — elec­tri­cian monta­re şi repa­ra­ţii echi­pa­ment elec­tric din cen­tra­le, sta­ţii şi pos­turi de trans­for­ma­re elec­tri­ce, 3 — maşi­nist pod rulant, 4 — sti­vu­i­to­rist, 2 — mun­ci­tor neca­li­fi­cat în agri­cul­tu­ră, 2 — topi­tor tur­nă­tor meta­le şi ali­a­je nefe­roa­se, 1 — ope­ra­tor la maşini de ames­te­ca­re (pro­du­se chi­mi­ce), 1 — elec­tri­cian în con­stru­cţii, 4 — îngri­ji­tor spa­ţii hote­li­e­re, 1 — coa­for, 1 — şef secţie inven­tar, 1 — vop­si­tor auto, 2 — spă­lă­to­rea­să len­je­rie, 3 — asis­tent vete­ri­nar, 4 — dul­gher (exclu­siv res­ta­u­ra­tor), 2 — meca­nic uti­laj, 1 — feme­ie de ser­vi­ciu, 1 — rece­pţio­ner con­trac­tări-achi­zi­ţii, 5 — casi­er, 1 — bran­car­di­er, 1 — bar­man, 3 — ingi­ner zoo­teh­nist, 4 — fie­rar beto­nist, 1 — asis­tent comer­ci­al, 2 — elec­tri­cian în construcţii.

Per­soa­ne­le inte­re­sa­te se pot adre­sa AJOFM Con­stanţa, la sedi­ul de pe stra­da Lacu­lui nr. 14, tele­fon 0241/481.537.

Sur­sa: http://www.cugetliber.ro/stiri-social-unde-se-pot-angaja-somerii-constanteni-221131

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply