Turist Acasă” de la Constanța. Irina Radu: Îmi doresc să filmez orașele antice de sub Marea Neagră

0
607

Pre­zen­ta­toa­rea emi­siu­nii “Turist aca­să”, Iri­na Radu, de la Digi24 Con­stan­ta, își doreș­te să rea­li­ze­ze repor­ta­je prin inter­me­di­ul căro­ra să le pre­zin­te teles­pec­ta­to­ri­lor rui­ne­le subac­va­ti­ce ale por­tu­lui vechii cetăți tomi­ta­ne, docu­ri­le, depo­zi­te­le struc­tu­ri­le anti­ce ascun­se în Marea Neagră.

1. Care a fost cel mai fru­mos mate­ri­al pe care l‑ai filmat?

Toa­te repor­ta­je­le pe care le-am rea­li­zat au ceva spe­cial. Am cău­tat întot­dea­u­na să le arăt teles­pec­ta­to­ri­lor că, din­co­lo de o ceta­te pără­si­tă sau o bise­ri­că veche, exis­tă întot­dea­u­na povești fas­ci­nan­te. Însă, un moment deo­se­bit a fost atunci când am fil­mat în locul în care am cres­cut, în ora­șul Mangalia.

Am petre­cut o zi întrea­gă într-un loc uitat demult, dar cu o poves­te și o isto­rie fas­ci­nan­tă. Este vor­ba des­pre Her­ghe­lia Man­ga­lia, locul în care, în seco­lul tre­cut, veneau oameni din întrea­ga Euro­pă pen­tru con­cur­su­ri­le de galop. Aco­lo i‑am cunos­cut pe oame­nii care au reu­șit să țină în via­ță acest com­plex și care i‑au redat glo­ria de odinioară.

La her­ghe­lie am vazut un lucru nemaiîn­tâl­nit în Româ­nia: 350 de exem­pla­re de cai, iepe, mân­ji și armă­sari pur-sân­ge arab.

2. Care a fost reac­ția oame­ni­lor, ai pri­mit feli­ci­tari, ai reu­șit să îi ajuți să des­co­pe­re locuri noi?

Am fost plă­cut impre­sio­na­tă atunci când oame­nii m‑au recu­nos­cut și m‑au oprit pe stra­dă să mă feli­ci­te pen­tru emi­siu­ne. Mi s‑a întâm­plat de mul­te ori să pri­mesc suges­tii pen­tru edi­ți­i­le urma­toa­re, chiar de la telespectatori.

Unii mi-au spus că au tre­cut prin locu­ri­le în care a ajuns și echi­pa noas­tră, însă nu le-au cunos­cut întrea­ga poves­te, sau au aflat lucruri nești­u­te chiar de la noi. Alții au văzut Dobro­gea prin ochii noștri.

* * *

Vă invi­tăm să citiți și să vizio­nați mai mult pe

http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Constanta/Turist+acasa/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply