Repartiţii de locuinţe, la Mangalia (FOTO)

0
300

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a înmâ­nat, joi, che­i­le apar­ta­men­te­lor repar­ti­za­te unui număr de 11 bene­fi­ci­ari, care aştep­tau să intre în pose­sia unei locu­inţe de pes­te zece ani. Este vor­ba des­pre şase locu­inţe de închi­ri­e­re, o locu­inţă soci­a­lă şi alte patru tip ANL atât apar­ta­men­te, cât şi gar­so­ni­e­re eli­be­ra­te de foş­tii chi­ri­a­şi, în urma veri­fi­că­ri­lor efec­tu­a­te de municipalitate. 

Noii chi­ri­a­şi sunt fami­lii com­pu­se din două şi trei per­soa­ne, dar şi tineri necă­să­to­ri­ţi, locu­i­tori ai Man­ga­li­ei care s‑au înca­drat în con­di­ţi­i­le ceru­te de lege pen­tru a bene­fi­cia de o locuinţă. 

După veri­fi­cări rigu­roa­se efec­tu­a­te de repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei, am con­sta­tat că foş­tii bene­fi­ci­ari nu mai înde­pli­neau con­di­ţi­i­le lega­le de a ocu­pa ace­le locu­inţe, fiind nevo­iţi să le eli­be­re­ze. Ast­fel, am reu­şit să facem feri­ci­te alte fami­lii din Man­ga­lia, care se aflau pe lis­ta de pri­o­ri­tă­ţi pen­tru ocu­pa­rea unei locu­inţe de foar­te mulţi ani. Intenţio­năm ca anul vii­tor să ofe­rim tine­ri­lor cu vâr­ste de până la 35 de ani pes­te 300 de loturi de case”, a pre­ci­zat edi­lul Radu Cristian. 

La înce­pu­tul aces­tui an, Pri­mă­ria a repar­ti­zat un număr de 7 locu­inţe în blo­cu­ri­le ANL de pe stra­da Oituz, iar anul tre­cut au fost repar­ti­za­te un număr de 72 locu­inţe soci­a­le, ANL şi de închi­ri­e­re, în con­di­ţi­i­le în care la Pri­mă­rie sunt înre­gis­tra­te apro­xi­ma­tiv 800 de cereri de locu­inţă. Prin­tre solu­ţi­i­le iden­ti­fi­ca­te de auto­ri­tă­ţi se numă­ră şi con­stru­cţia de blo­curi ANL, pre­cum şi repar­ti­za­rea de loturi de case pen­tru tineri. În pri­vinţa locu­inţe­lor soci­a­le, edi­lul a spus că se doreş­te ca în zona M.I. Dobro­gea­nu să se rea­li­ze­ze un car­ti­er modern, după mode­lul muni­ci­pi­u­lui Constanţa.

Gale­rie FOTO:

12 iunie 2014, trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply