Regata Lufthansa Regina Maria, pe traseul Tomis – Costineşti — Mangalia – Limanu, în acest week-end

0
298

Rega­ta Lufthan­sa Regi­na Maria va avea loc în acest week-end, pes­te 30 de yach­turi urmând să ia star­tul într‑o cur­să care va par­cur­ge lito­ra­lul de la nord la sud, pe tra­se­ul Tomis – Cos­ti­neşti — Man­ga­lia – Lima­nu.

Rega­ta Lufthan­sa Regi­na Maria, pe tra­se­ul Tomis – Cos­ti­neşti — Man­ga­lia – Lima­nu, în acest week-end (Ima­gi­ne: www.romaniacup.ro).

Rega­ta, care repre­zin­tă cea de‑a doua eta­pă a Sam­sung Roma­nia Cup, este orga­ni­za­tă de Yacht Club Regal Român, cel mai vechi club de yach­ting din Româ­nia, împre­u­nă cu Life Har­bo­ur Lima­nu, sin­gu­ra mari­nă pri­va­tă din Româ­nia care ofe­ră ser­vi­cii inte­gra­te ‑vân­za­re şi închi­ri­e­re de ambar­ca­ţiuni, che­iaj, ser­vi­cii hote­li­e­re şi res­ta­u­rant, cur­suri de navi­ga­ţie. Eve­ni­men­tul are loc în peri­oa­da 27–29 iunie şi face par­te din cea mai impor­tan­tă com­pe­ti­ţie cu vele înscri­să în calen­da­rul spor­tiv al Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Yach­ting, la secţiu­nea offsho­re.

Rega­ta inclu­de cea mai lun­gă cur­să offsho­re de‑a lun­gul lito­ra­lu­lui româ­nesc, cu ple­ca­re din Por­tul Tomis Con­stan­ta spre Cos­ti­neşti – Man­ga­lia – Por­tul Lima­nu. A doua zi de va cuprin­de cur­se insho­re în raza por­tu­lui Man­ga­lia.

Pro­gra­mul eve­ni­men­tu­lui ince­pe vineri, 27 iunie, cu şedin­ta teh­ni­că, iar cur­sa pro­priu-zisă va avea star­tul sâm­bă­tă, la ore­le 11:30 din rada Por­tu­lui Tomis, com­pe­ti­to­rii luând apoi ime­di­at cap com­pas către Man­ga­lia.

Sâm­bă­tă sea­ra, înce­pând cu ore­le 21:00, par­ti­ci­panţii sunt aştep­ta­ţi la o petre­ce­re sur­pri­ză în incin­ta mari­nei Life Har­bo­ur Lima­nu. Dumi­ni­că vor avea loc cur­se insho­re în Man­ga­lia şi în jurul ore­lor 16:00 este pla­ni­fi­ca­tă fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re, unde pri­mii trei cla­sa­ţi la fie­ca­re din­tre cele două cla­se de con­curs, Racer, res­pec­ti­ve Cru­i­ser, vor pri­mi diplo­me si pre­mii.

Aceas­tă rega­tă se bucu­ră de pre­zenţa lui Wil­lii Gohl (Ger­ma­nia), unul din­tre cei mai cunos­cu­ţi arbi­trii inter­na­ţio­nali, cu o vas­tă expe­rienţă ca jude­că­tor în cadrul unor com­pe­ti­ţii de top, pe care le‑a arbi­trat ince­pând cu anul 1999. Ofi­ţer prin­ci­pal de cur­să este Cris­ti­an Taba­cu, care de‑a lun­gul cari­e­rei spor­ti­ve a obţi­nut trei titluri de cam­pi­on naţio­nal la cla­se­le Opti­mist, Cadet şi Finn şi a repre­zen­tat Româ­nia la mai mul­te con­cur­suri inter­na­ţio­na­le. În ulti­mii ani s‑a impli­cat în con­du­ce­rea şi orga­ni­za­rea com­pe­ti­ţi­i­lor inter­ne şi inter­na­ţio­na­le orga­ni­za­te de clu­buri şi de Fede­ra­ţia Roma­na de Yach­ting.

Toţi cei care doresc sa se înscrie pot des­căr­ca docu­men­te­le nece­sa­re, atât de pe site-ul offi­ci­al al Sam­sung Roma­nia Cup www.romaniacup.ro dar şi de pe www.zcrr.ro şi www.fry.ro.

Rega­ta Lufthan­sa Regi­na Maria este una din­tre cele cinci rega­te care fac par­te din Sam­sung Roma­nia Cup 2014, com­pe­ti­ţie orga­ni­za­tă în par­te­ne­ri­at de către cele mai impor­tan­te enti­tă­ţi din yach­tin­gul româ­nesc: Bla­ck Sea Sai­ling Asso­ci­a­tion, Yacht Club Regal Român şi Life Har­bo­ur Mari­na. Aceas­tă com­pe­ti­ţie este orga­ni­za­tă sub umbre­la Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Yach­ting.

Sur­sa: http://www.mediafax.ro/sport/regata-lufthansa-regina-maria-pe-traseul-tomis-costinesti-mangalia-limanu-in-acest-week-end-12840465

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply