Prăpăd pe litoralul bulgăresc. Aproximativ 1.200 de turişti, evacuaţi din staţiunea Albena

0
347

MAE: Nu exis­tă cetă­ţeni români prin­tre vic­ti­me- vezi video.

Dez­as­tru apo­ca­lip­tic în Bul­ga­ria. Puhoa­ie­le de ape au pătruns pe străzi şi au mătu­rat totul în cale. Au luat pe sus maşi­ni­le şi au lăsat în urmă tone de deşe­uri lem­noa­se, copaci, nisip şi pie­triş. Inun­da­ţi­i­le au făcut pră­păd înBu­l­ga­ria, cur­mând via­ţa a pes­te 10 per­soa­ne. Din cau­za aces­tei tra­ge­dii, Guver­nul de la Sofia a decre­tat Zi de Doliu Naţio­nal pe 23 iunie 2014. Minis­trul Titus Cor­lă­ţean i‑a trans­mis omo­lo­gu­lui său bul­gar, Kris­ti­an Vige­nin, con­do­leanţe pen­tru vic­ti­me­le gra­ve­lor inun­da­ţii care afec­tea­ză­Bu­l­ga­ria în aces­te zile. Doresc să trans­mit un mesaj de con­do­leanţe şi întrea­ga noas­tră com­pa­siu­ne fami­li­i­lor vic­ti­me­lor inun­da­ţi­i­lor care afec­tea­ză Bul­ga­ria. Exprim întrea­ga soli­da­ri­ta­te a Româ­ni­ei cu pri­e­te­nii şi veci­nii noş­tri. Sun­tem ală­tu­ri de ei în aces­te momen­te difi­ci­le, a decla­rat şeful diplo­ma­ţi­ei româ­ne. Apro­xi­ma­tiv 1.200 de turi­şti din sta­ţiu­nea bul­gă­reas­că Albe­na, au fost eva­cu­a­ţi din hote­luri afla­te în apro­pi­e­re de Bala­ta, din cau­za ris­cu­lui unor inun­da­ţii prin revăr­sa­rea râu­lui Bato­v­s­ka. Auto­ri­tă­ţi­le au inter­ve­nit inclu­siv cu eli­cop­te­rul în zonă. Unul din­tre hote­lu­ri­le afec­ta­te de inun­da­ţii este Bor­ja­na. Şeful Cen­tru­lui de Ope­ra­ţiuni pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă, dr. Raed Ara­fat, a ţinut să pre­ci­ze­ze că prin­tre turi­ş­tii români nu sunt vic­ti­me ale intem­pe­ri­i­lor la Albena.

… MAE îi infor­mea­ză pe cetă­ţe­nii români afla­ţi în situ­a­ţii deo­se­bi­te în sta­ţiu­ni­le bul­gă­res­ti afec­ta­te de recen­te­le inun­da­ţii pot ape­la tele­fo­nul de urgenţă al amba­sa­dei: 00359 879 440 758. Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne reco­man­dă cetă­ţe­ni­lor români să mani­fes­te pru­denţă dacă se află sau se depla­sea­ză pe teri­to­ri­ul Bul­ga­ri­ei şi să con­sul­te site-uri­le de spe­cia­li­ta­te şi pagi­na de inter­net www.mae.ro pen­tru infor­ma­ţii actualizate.

Mai mult, in replicaonline.ro, 21.06.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply