Până în septembrie, peste 40 de trenuri vor circula spre și dinspre litoral și Delta Dunării

0
305

Pro­gra­mul esti­val de trans­port fero­vi­ar 2014 Tre­nu­ri­le Soa­re­lui (14 iunie – 15 sep­tem­brie) cuprin­de pes­te 40 de tre­nuri spre și din­spre lito­ral și Del­ta Dunării.

CFR Călă­tori intro­du­ce supli­men­tar în cir­cu­la­ție 20 de tre­nuri Inter­Re­gio și Regio, care asi­gu­ră zil­nic legă­tu­ra direc­tă din­tre toa­te regiu­ni­le țării și sta­țiu­ni­le de la Marea Nea­gră. De ase­me­nea, în inter­va­le­le ora­re cele mai soli­ci­ta­te, turiș­tii au la dis­po­zi­ție legă­turi frec­ven­te între Con­stan­ța și stațiuni.

În trei ore, bucu­reș­te­nii vor fi la Constanța 

Dura­ta călă­to­ri­ei, cu toa­te tre­nu­ri­le Inter­Re­gio, pe ruta Bucu­rești — Con­stan­ța este de 2 ore și 50 de minu­te, se ara­tă într-un comu­ni­cat de presă.

Pen­tru a faci­li­ta acce­sul turiș­ti­lor la Del­ta Dună­rii, un tren direct Inter­Re­gio va cir­cu­la supli­men­tar pe ruta Bucu­rești Nord — Tul­cea Oraș și retur. Pasa­ge­rii vor avea ast­fel la dis­po­zi­ție, în fie­ca­re zi, 4 tre­nuri (2 dus, 2 intors), care vor asi­gu­ra legă­tu­ra cu Delta.

Tre­nul Tine­re­tu­lui, intro­dus din 28 iunie

Și în acest sezon, înce­pând cu data de 28 iunie, tre­nul tra­di­țio­nal des­ti­nat tine­ri­lor va cir­cu­la zil­nic pe ruta Sibiu – Râm­ni­cu Vâl­cea – Piteşti – Bucu­rești Nord – Con­stan­ța — sta­țiuni — Man­ga­lia şi retur.  Tre­nul Tine­re­tu­lui va ple­ca din Sibiu la ora 17.45, va cir­cu­la pe par­cur­sul nop­ții cu tranzit prin Bucu­rești Nord (ple­ca­re ora 02.30), și va ajun­ge la Con­stan­ța la ora 06.21 / Man­ga­lia la ora 08.08.

Oda­tă cu intra­rea în vigoa­re a pro­gra­mu­lui de trans­port esti­val, une­le tre­nuri Regio vor avea un pro­gram adap­tat la noul mers al tre­nu­ri­lor esti­va­le, iar modi­fi­că­ri­le vor fi anu­nţa­te la nivel local în gări.

Pasa­ge­rii CFR Călă­tori au posi­bi­li­ta­tea de a călă­tori la tari­fe redu­se, pre­țu­ri­le bile­te­lor fiind acce­si­bi­le tutu­ror prin gama vari­a­tă de redu­ceri dis­po­ni­bi­le. De exem­plu, pen­tru achi­zi­ția bile­tu­lui dus-întors obți­neți o redu­ce­re de 10% sau la cum­pă­ra­rea cu anti­ci­pa­ție bene­fi­ci­ați de redu­ceri între 10% și 25%. În plus, la tre­nu­ri­le cu regim de rezer­va­re, pen­tru bile­te­le cum­pă­ra­te onli­ne se acor­dă redu­ce­rea supli­men­ta­ră de 5%.

Tari­ful inclu­de și tari­ful de rezer­va­re a locu­lui pen­tru călă­to­ria de întoarcere.

Redu­ce­rea pen­tru elevi/studenți și pen­sio­nari se acor­dă pe baza legi­ti­ma­ți­ei de elev/student, cupon pensionar.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 10.06.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply