Oportunităţi. Mangalia face cu ochiul investitorilor străini

0
258

Auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia sunt în dis­cu­ţii cu mai mulţi oameni de afa­ceri din ora­şul Pale (Bos­nia şi Herţe­go­vi­na), în vede­rea deru­lă­rii unor inves­ti­ţii în zona de sud a litoralului.

Con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din Man­ga­lia dis­cu­tă, în aceas­tă peri­oa­dă, cu mai mulţi inves­ti­tori stră­ini, în vede­rea dema­ră­rii unor afa­ceri în sudul litoralului.

Păs­trez per­ma­nent legă­tu­ra cu auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le din ora­şul Pale, din Bos­nia, unde vom efec­tua, în peri­oa­da urmă­toa­re, o vizi­tă. Sper ca dis­cu­ţi­i­le din­tre noi să se con­cre­ti­ze­ze în des­chi­de­rea unor fabrici la Man­ga­lia, oame­ni­lor de afa­ceri din Pale urmând să le acor­dăm faci­li­tă­ţi­le de care au nevo­ie”, a spus pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu. Edi­lul a adă­u­gat că par­te­ne­ri­a­tul cu ora­şul Pale se va con­cre­ti­za prin sem­na­rea unui acord de înfră­ţi­re, prin inter­me­di­ul căru­ia cele două ora­şe vor susţi­ne cola­bo­ra­rea în dome­ni­ul indus­tri­ei, turis­mu­lui şi pro­te­cţi­ei mediu­lui prin insti­tu­ţii, orga­ni­za­ţii şi fir­me. În ace­la­şi pro­to­col se mai ara­tă că cele două părţi vor faci­li­ta sta­bi­li­rea de legă­turi direc­te între insti­tu­ţi­i­le din admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă, aso­ci­a­ţii şi com­pa­nii şi vor efec­tua schim­buri de infor­ma­ţii refe­ri­toa­re la cali­ta­tea vieţii şi eco­no­mia din cele două urbe.

Mai mult, în telegrafonline.ro, Joi, 5 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply