O nouă ediţie “No Stress Triatlon” s‑a desfăşurat la Olimp — FOTO

0
191

Pen­tru al doi­lea an con­se­cu­tiv, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a dat star­tul, sâm­bă­tă, 28 iunie, com­pe­ti­ţi­ei de tri­a­tlon, care s‑a desfă­şu­rat sub devi­za “No Stress Triathlon&Party”, pe pla­ja din sta­ţiu­nea Olimp.

La edi­ţia din acest an, Pri­mă­ria Man­ga­lia a fost repre­zen­ta­tă de mai mulţi com­pe­ti­tori, prin­tre care: edi­lul ora­şu­lui, Radu Cris­ti­an, admi­nis­tra­to­rul public al muni­ci­pi­u­lui, Romu­lus Dumi­tra­na şi direc­to­rul Gol­d­term, Dan Geor­ges­cu, dar şi repre­zen­tanţi ai Clu­bu­lui Spor­tiv “Noua Gene­ra­ţie”.

Toţi au par­ti­ci­pat cu suc­ces la pro­ba de şta­fe­tă, for­ma­tă din înot, ciclism şi aler­ga­re. Deşi pro­be­le s‑au dove­dit a fi des­tul de difi­ci­le, par­ti­ci­panţii la com­pe­ti­ţie au par­curs tra­se­e­le impu­se, ajun­gând la linia de sosi­re fără pro­ble­me.

La edi­ţia din acest an, a fost mai greu, deo­a­re­ce am par­curs cu bici­cle­ta 20 de Km, pe un tra­seu offroad nu toc­mai pri­e­te­nos. Dacă nu erai sufi­cient de antre­nat, te puteai acci­den­ta, însă, mă bucur că am avut oca­zia să par­ti­cip la un ase­me­nea mara­ton spor­tiv şi îi invit cu aceas­tă oca­zie, pe toţi pasio­na­ţii de sport să vină să facă miş­ca­re şi la edi­ţia vii­toa­re, din data de 23 august a.c.. Spor­tul înseam­nă sănă­ta­te, dis­ci­pli­nă, iar pen­tru unii din­tre noi chiar un mod de via­ţă. Încu­ra­jez locu­i­to­rii Man­ga­li­ei să par­ti­ci­pe la aces­te com­pe­ti­ţii”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Potri­vit orga­ni­za­to­ri­lor, aceas­tă edi­ţie a tri­a­tlo­nu­lui, a adus la linia de start pes­te 400 de con­cu­renţi, cu vâr­ste cuprin­se între 12 şi 59 de ani, din­tre care 280 de spor­tivi au con­cu­rat indi­vi­du­al. La tri­a­tlo­nul de la Olimp au par­ti­ci­pat spor­tivi ama­tori anga­ja­ţi în sis­te­mul public şi pri­vat, dar şi spor­tivi pro­fe­si­o­ni­şti pre­cum: mul­ti­plul cam­pi­on națio­nal la dua­tlon și tri­a­tlon la pro­ba olim­pi­că, Cipri­an Bălă­ne­scu, Sorin Bori­cea­nu, fost cam­pi­on naţio­nal în 2012,  Alex Cio­can, cel mai bun ciclist al ţării.

La fina­lul com­pe­ti­ţi­ei spor­ti­ve, toţi con­cu­renţii au pri­mit din par­tea orga­ni­za­to­ri­lor câte o meda­lie de par­ti­ci­pa­re, iar sea­ra se vor rela­xa în cadrul unei petre­ceri sur­pri­ză ofe­ri­tă de orga­ni­za­to­rii No Stress Tri­a­tlon.

Gale­rie FOTO:

Sâm­bă­tă, 28 iunie 2014.

Comu­ni­cat și foto trans­mi­se de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele