O delegaţie din Mangalia vizitează oraşul Pale din Bosnia-Herzegovina

0
317
Booking.com


O dele­ga­ţie a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, con­du­să de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an se află în peri­oa­da 5–8 iunie, în ora­şul Pale (Bos­nia-Her­ze­go­vi­na), în vede­rea sta­bi­li­rii de pro­gra­me comu­ne în diver­se dome­nii de acti­vi­ta­te.

Depla­sa­rea mem­bri­lor dele­ga­ţi­ei din Man­ga­lia în ţara res­pec­ti­vă s‑a efec­tu­at ca urma­re a invi­ta­ţi­ei amba­sa­do­ru­lui Bos­ni­ei-Her­ze­go­vi­na în Româ­nia, Exce­lenţa Sa dom­nul Duš­ko Kova­ce­vic şi a auto­ri­tă­ţi­lor loca­le din Pale, care şi-au mani­fes­tat inte­re­sul de a pur­ta dis­cu­ţii cu omo­lo­gii lor în vede­rea înfră­ţi­rii vii­toa­re din­tre cele două ora­şe. De ase­me­nea, în cadrul întâl­ni­rii se vor pur­ta dis­cu­ţii cu inves­ti­tori pri­va­ţi din Bos­nia-Her­ze­go­vi­na, având ca prin­ci­pal obiec­tiv coo­pe­ra­rea în dome­ni­ul eco­no­mic şi turis­tic, dar şi a atra­ge­rii de inves­ti­ţii stră­i­ne în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Tot­o­da­tă, vor fi sta­bi­li­te rela­ţii de cola­bo­ra­re în dome­ni­ul cul­tu­rii, artei şi edu­ca­ţi­ei prin schim­buri de expe­rienţă baza­te pe res­pect şi spri­jin reci­proc.

Încă din 2013 au fost sta­bi­li­te cores­pon­denţe spe­ci­a­le cu repre­zen­tanţii celor mai mul­te amba­sa­de stră­i­ne din ţara noas­tră. Tot­o­da­tă, s‑au relu­at con­tac­te­le cu ora­şe­le înfră­ţi­te sau cu care avem rela­ţii de cola­bo­ra­re şi aso­ci­e­re. Sunt ono­rat că am dat curs invi­ta­ţi­ei auto­ri­tă­ţi­lor din Pale şi sper ca pro­iec­te­le noas­tre comu­ne să se con­cre­ti­ze­ze în cel mai scurt timp în bene­fi­ci­ul ambe­lor părţi”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Pale este unul din­tre cele şase sec­toa­re ale ora­şu­lui Sara­je­vo-Est, situ­at în Repu­bli­ca Srp­s­ka, enti­ta­te a Bos­ni­ei-Her­ze­go­vi­nei. Sara­je­vo-Est este unul din­tre cele mai mari ora­şe din Bal­cani, fiind alcă­tu­it din loca­li­tă­ţi, sate, dea­luri şi aşe­ză­ri ante-beli­ce ale subu­r­biei Sara­je­vo, întin­zân­du-se pe o supra­fa­ţă de 1450 km², cu o popu­la­ţie însu­mând 77.000 de locu­i­tori şi fiind par­te a Zonei Metro­po­li­ta­ne a capi­ta­lei.

Prin­ci­pa­la com­po­nen­tă eco­no­mi­că de astăzi în Pale este turis­mul, ora­şul fiind situ­at în zona munţi­lor Jaho­ri­na, Tre­be­vic şi Igman, unde, în 1984, s‑au orga­ni­zat Jocu­ri­le Olim­pi­ce de Iar­nă. Cen­trul de Ski Jaho­ri­na este recu­nos­cut la nivel inter­na­ţio­nal, având pes­te 20 km de pis­te ame­na­ja­te la nivel olim­pic. O altă com­po­nen­tă eco­no­mi­că este indus­tria de pre­lu­cra­re a lem­nu­lui, ramu­ră care cuprin­de şi cei mai mulţi anga­ja­ţi din­tre locu­i­tori.

Joi, 5 iunie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele