Memorialul „Ioan Dima“ va avea loc pe plaja Perla Venusului

0
392

Com­pe­ti­ţie de week-end pen­tru luptători.

Cen­trul de lup­te din sudul lito­ra­lu­lui, unul a cărui valoa­re este recu­nos­cu­tă la nivel naţio­nal şi chiar inter­na­ţio­nal, se pre­gă­teş­te pen­tru un eve­ni­ment de suflet: Memo­ri­a­lul „Ioan Dima“ la lup­te libe­re, edi­ţia 2014. 

Spor­tivi repre­zen­tând patru naţiuni — Româ­nia, Bul­ga­ria, Repu­bli­ca Mol­do­va şi Ucrai­na — sunt invi­ta­ţi să par­ti­ci­pe, la sfârşi­tul aces­tei săp­tămâni, la între­ce­ri­le celei de‑a tre­ia edi­ţii a Memo­ri­a­lu­lui „Ioan Dima” la lup­te libe­re, care vor avea loc pe pla­ja com­ple­xu­lui Per­la Venusului.

Este vor­ba des­pre un tur­neu inter­na­ţio­nal, care face par­te din sta­gi­ul de pre­gă­ti­re al spor­ti­vi­lor în vede­rea Cam­pi­o­na­te­lor Naţio­na­le şi Cam­pi­o­na­te­lor Euro­pe­ne, dar, tot­o­da­tă, con­cur­sul este bene­fic şi pen­tru dezvol­ta­rea rela­ţi­i­lor de pri­e­te­nie din­tre ţări­le par­ti­ci­pan­te”, a decla­rat, pen­tru „Cuget Liber”, Dra­goş Dima, fiul regre­ta­tu­lui Ioan Dima.

Vineri, sunt pro­gra­ma­te şedinţa teh­ni­că şi cân­ta­rul ofi­ci­al, între­ce­ri­le pro­priu-zise, pe cate­go­rii de vâr­stă 13 ani (şi mai mici), 13–15 ani şi 18–20 de ani, urmând a avea loc sâm­bă­tă şi duminică.

Citi­ti mai mult in cugetliber.ro, Marti, 17 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply