Mangalia reprezentată la Conferința Internațională THE CENTENARY OF THE GREAT WAR (FOTO)

1
455

În peri­oa­da 13 – 15 iunie 2014 s‑a des­fă­șu­rat, la Cen­trul de Per­fec­țio­na­re al Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei Națio­na­le din Buș­te­ni, Con­fe­rin­ța Inter­națio­na­lă „The Cen­te­na­ry of the Gre­at War” (GWC 2014), pri­le­ju­i­tă de împli­ni­rea a 100 de ani de la izbu­c­ni­rea Pri­mu­lui Răz­boi Mondial.

Orga­ni­za­tori au fost: Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești, Soci­e­ta­tea Ști­in­ți­fi­că Româ­nă de Cer­ce­tări Inter­dis­ci­pli­na­re, Aca­de­mia Oame­ni­lor de Ști­in­ță din Româ­nia, Uni­ver­si­ta­tea „Ște­fan cel Mare” din Sucea­va, Uni­ver­si­ta­tea Creș­ti­nă „Dimi­trie Can­te­mir”, Muze­ul Vran­cei și Aso­ci­a­ția „Dobro­gea – Isto­rie și Civi­li­za­ție”, având ca par­te­neri: Comi­sia Națio­na­lă a Româ­ni­ei pen­tru UNESCO și Cen­trul de Pre­gă­ti­re pen­tru Per­so­na­lul din Indus­trie. Con­fe­rin­ța a fost orga­ni­za­tă sub egi­da Admi­nis­tra­ți­ei Fon­du­lui Cul­tu­ral Național.

Cele 53 de comu­ni­cări înscri­se în pro­gram, apar­ținând unor spe­cia­liști din: Marea Bri­ta­nie, Ser­bia, Bul­ga­ria, Ucrai­na, Repu­bli­ca Mol­do­va și Româ­nia, au abor­dat pro­ble­me din dome­ni­i­le: geo­po­li­tic, diplo­ma­tic, ope­ra­țio­nal, cul­tu­ral și națio­nal. Spe­cia­liș­tii par­ti­ci­panți la Con­fe­rin­ță au dise­mi­nat lec­ți­i­le rezul­ta­te ca urma­re a Marii Con­fla­gra­ții Mondi­a­le, des­fă­șu­ra­tă între 28 iulie 2014 (când Impe­ri­ul Aus­tro-Ungar a ata­cat Ser­bia)  și 11 noiem­brie 1918 (când a fost sem­nat Actul de armistițiu).

Din Man­ga­lia au par­ti­ci­pat, la Con­fe­rin­ța Inter­națio­na­lă „The Cen­te­na­ry of the Gre­at War”, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc — șeful muze­u­lui cal­la­tian din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis” și cpt.cdor ® Ovi­diu Miha­la­che — doc­to­rand în isto­rie la Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” din Con­stan­ța. Comu­ni­ca­rea pre­zen­ta­tă a reflec­tat acti­vi­ta­tea tero­ris­tă a comi­ta­gi­i­lor în Dobro­gea, acti­vi­ta­te diri­ja­tă, după sfâr­și­tul Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al, de Comintern.

GALERIE FOTO:

MangaliaNews.ro, 16 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply