La Mangalia, va funcţiona prima clinică privată pentru tratarea bolilor interne FOTO

0
269

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a par­ti­ci­pat, mier­curi, 11 iunie,  la inau­gu­ra­rea nou­lui cen­tru medi­cal cu regim de spi­ta­li­za­re de o zi din Mangalia.

Uni­ta­tea sani­ta­ră, afla­tă la par­te­rul Poli­cli­ni­cii din oraş va fun­cţio­na înce­pând cu 1 iulie şi va deservi atât locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, cât şi pe cei din loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te, dar şi turi­ş­tii afla­ţi pe lito­ral. Spi­ta­li­za­rea de zi este un ser­vi­ciu de care pot bene­fi­cia gra­tu­it toţi pacienţii asi­gu­ra­ţi şi nea­si­gu­ra­ţi care nece­si­tă inves­ti­ga­ţii amănunţite.

Cli­ni­ca va fun­cţio­na în regim de spi­tal, pacien­tul putând ape­la la ser­vi­ci­i­le noas­tre pen­tru dia­gnos­ti­ca­rea unei afe­cţiuni de genul: infe­cţi­i­lor intes­ti­na­le, dia­bet zaha­rat, hiper­ten­siu­ne arte­ria­lă, infe­cţii acu­te ale căi­lor res­pi­ra­to­rii, afe­cţiuni diges­ti­ve, etc. Aces­te ser­vi­cii asi­gu­ră pacienţi­lor posi­bi­li­ta­tea de a efec­tua într‑o sin­gu­ră zi toa­te inves­ti­ga­ţi­i­le nece­sa­re, asis­tenţa medi­ca­lă fiind gra­tu­i­tă”, a decla­rat susţi­nă­to­rul inves­ti­ţi­ei, dr. Ion Niculescu.

La rân­dul său, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an s‑a ară­tat încân­tat de noua cli­nic care se ridi­că la nive­lul cli­ni­ci­lor simi­la­re din Euro­pa. “Sunt bucu­ros că ast­fel de lucruri se întâm­plă şi în Man­ga­lia. Avem medici foar­te buni, iar ser­vi­ci­i­le medi­ca­le ofe­ri­te în acest cen­tru sunt con­vins că se ridi­că la cel mai îna­lt nivel, ase­me­nea celor din Euro­pa. Îmi doresc să rea­bi­li­tăm Poli­cli­ni­ca din Man­ga­lia, ulte­ri­or să putem vin­de spa­ţi­i­le medi­ci­lor care acti­vea­ză în uni­ta­tea medi­ca­lă. În luna sep­tem­brie, spe­răm să achi­zi­ţio­năm şi un com­pu­ter-tomo­graf pen­tru dia­gnos­ti­ca­rea dife­ri­te­lor afe­cţiuni”, a pre­ci­zat edi­lul Mangaliei.

Cli­ni­ca este dota­tă cu cinci paturi, apa­ra­tu­ră per­for­man­tă, iar în cadrul uni­tă­ţii medi­ca­le îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea trei medici şi patru asis­ten­te. Spi­ta­li­za­rea de zi ofe­ră avan­ta­jul de a avea un dia­gnos­tic rapid şi sigur, moni­to­ri­za­re şi tra­ta­ment într-un timp redus de maxi­mum 12 ore.

Gale­rie FOTO:

Mier­curi, 11 iunie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply