Grădinița nr.7 din Mangalia — Grădinița verde

1
508

Gra­di­ni­ta nr. 7 Man­ga­lia, sin­gu­ra gra­di­ni­ta din judet nomi­na­li­za­ta cu Men­tiu­ne de Merit in anul 2010 la pri­ma edi­tie a celui mai mare con­curs de edu­ca­tie eco­lo­gi­ca intre sco­li­le din Roma­nia, “Scoli pen­tru un vii­tor ver­de”, a obti­nut titlul si pla­che­ta de “Gra­di­ni­ta ver­de”, in urma eva­lu­a­rii “Jur­na­lu­lui ver­de”, cu acti­vi­tati des­fa­su­ra­te pe aceas­ta tema.

Con­cur­sul,  aflat la edi­tia a IVa  in acest an, are ca tema “Rezer­va­ti­i­le natu­ra­le din Roma­nia”. Si de aceas­ta data Gra­di­ni­ta nr. 7 Man­ga­lia con­du­sa de prof. Sica Raca­ru este inscri­sa in con­curs cu pro­iec­tul “Padu­rea Hagieni – casu­ta bros­cu­te­lor tes­to­a­se”, coor­do­nat de prof. Mar­ti­ne­scu Luminita.

Este un pro­iect de infor­ma­re – con­sti­en­ti­za­re – pro­mo­va­re, ce pre­su­pu­ne rea­li­za­rea unei expo­zi­tii de foto­gra­fii care apar­tin zonei si alca­tu­i­rea unui por­to­fo­liu cu infor­ma­tii pri­vind uni­ci­ta­tea aces­tei zone pro­te­ja­te de impor­tan­ta natio­na­la si inter­na­tio­nal, prin pozi­tia ei geografica.

Pro­iec­tul are drept scop pro­mo­va­rea in ran­dul pre­s­co­la­ri­lor a unor ati­tu­dini de res­pect fata de natu­ra, fata de ari­i­le natu­ra­le protejate.

MangaliaNews.ro, Marti, 03 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply