Gala Premiilor Marii Loji Masonice din România, în parteneriat cu Academia Română

0
310

UPDATEGala Pre­mi­i­lor Marii Loji Naţio­na­le din Româ­nia, în par­te­ne­ri­at cu Aca­de­mia Româ­nă, pe TVR 2:

http://www.tvrplus.ro//editie-gala-premiilor-marii-loji-nationale-din-romania-in-parteneriat-cu-academia-romana-231399

Astăzi, sâm­bă­tă, ora 19.00 – trans­mi­siu­ne LIVE Cotidianul.TV de la Ate­ne­ul Român.

În fie­ca­re an, pe 21 iunie, Marea Lojă Naţio­na­lă din Româ­nia va decer­na, în cadrul unei fes­ti­vi­tă­ţi orga­ni­za­te la Ate­ne­ul Român, 7 pre­mii a câte 10.000 de euro fie­ca­re pen­tru urmă­toa­re­le dome­nii de refe­rinţă:

  • Pre­mi­ul GRIGORE MOISIL pen­tru Şti­inţe Exac­te;
  • Pre­mi­ul HENRI COANDĂ pen­tru Şti­inţe Apli­ca­te;
  • Pre­mi­ul Carol Davi­la pen­tru Medi­ci­nă;
  • Pre­mi­ul EUGENIU CARADA pen­tru Eco­no­mie;
  • Pre­mi­ul NICOLAE TITULESCU pen­tru Diplo­ma­ţie şi Poli­to­lo­gie;
  • Pre­mi­ul SPIRU HARET pen­tru Edu­ca­ţie, Mediu, IT;
  • Pre­mi­ul CONSTANTIN BRÂNCUŞI pen­tru Artă şi Cul­tu­ră.

Gala Pre­mi­i­lor M.L.N.R., afla­tă la a patra edi­ţie, îşi pro­pu­ne să pro­mo­veze şi să recom­pen­se­ze spi­ri­tul cre­a­tor, ino­va­tor şi inven­tiv al popo­ru­lui român în dome­nii vita­le pen­tru des­ti­nul nos­tru colec­tiv.

Mai mult, în cotidianul.ro, 21.06.2014.

Vezi și TVR2:

Gala Pre­mi­i­lor Marii Loji Naţio­na­le din Româ­nia, în par­te­ne­ri­at cu Aca­de­mia Româ­nă

http://www.tvrplus.ro//editie-gala-premiilor-marii-loji-nationale-din-romania-in-parteneriat-cu-academia-romana-231399

TVR 2 trans­mi­te în direct de la Ate­ne­ul Român Gala Pre­mi­i­lor Marii Loji Naţio­na­le din Româ­nia - eve­ni­ment orga­ni­zat în par­te­ne­ri­at cu Aca­de­mia Româ­nă şi bene­fi­ci­ind de spri­ji­nul a 12 Uni­ver­si­tă­ţi de pres­ti­giu din întrea­ga ţară.

Pri­ma par­te a Galei poa­te fi vizio­na­tă de la ora 19.10, iar par­tea a doua a trans­mi­siu­nii în direct este pro­gra­ma­tă de la 21.10

Ajun­să la cea de‑a patra edi­ţie, Gala Pre­mi­i­lor M.L.N.R. îşi pro­pu­ne să pro­mo­veze şi să recom­pen­se­ze spi­ri­tul cre­a­tor, ino­va­tor şi inven­tiv al popo­ru­lui român în dome­nii vita­le pen­tru des­ti­nul nos­tru colec­tiv.

Gala Pre­mi­i­i­lor pre­zen­ta­tă de Ale­xan­dra Vel­ni­ciuc şi Mihai Con­stan­tin cuprin­de şi momen­te muzi­ca­le de exce­pţie susţi­nu­te decorul şi Orches­tra Sim­fo­ni­că a Filar­mo­ni­cii „Geor­ge Ene­scu” din Bucu­reşti. Din reper­to­riu fac par­te pie­se de Geor­ge Ene­scu, Wol­fgang Ama­de­us Mozart, Johan­nes Bra­hms, Carl Orff, Ale­xan­der Boro­din, Johann Stra­uss.

În cadrul fes­ti­vi­tă­ţii orga­ni­za­te la Ate­ne­ul Român sunt acor­da­te 7 pre­mii a câte 10.000 euro fie­ca­re, pen­tru exce­lenţa în 2013 în urmă­toa­re­le dome­nii de refe­rinţă:

• Pre­mi­ul GRIGORE MOISIL pen­tru Şti­inţe Exac­te;

• Pre­mi­ul HENRI COANDĂ pen­tru Şti­inţe Apli­ca­te;

• Pre­mi­ul CAROL DAVILA pen­tru Medi­ci­nă;

• Pre­mi­ul EUGENIU CARADA pen­tru Eco­no­mie;

• Pre­mi­ul NICOLAE TITULESCU pen­tru Diplo­ma­ţie şi Poli­to­lo­gie;

• Pre­mi­ul SPIRU HARET pen­tru Edu­ca­ţie, Mediu, IT;

• Pre­mi­ul CONSTANTIN BRÂNCUŞI pen­tru Artă şi Cul­tu­ră.

La edi­ţia din 2013, Gala Pre­mi­i­lor M.L.N.R. de pre­mi­e­re a celor mai stră­lu­ci­te rea­li­zări cul­tu­ra­le şi şti­inţi­fi­ce ale anu­lui 2012, s‑a bucu­rat de par­ti­ci­pa­rea, la Ate­ne­ul Român, a pes­te 700 de per­so­na­li­tă­ţi din medi­ul aca­de­mic, uni­ver­si­tar, cul­tu­ral, ban­car, diplo­ma­tic şi poli­tic.

Ală­tu­ri de teles­pec­ta­to­rii TVR 2, eve­ni­men­tul poa­te fi vizio­nat în direct şi înre­gis­trat pe plat­for­ma video a TVR+, care este dis­po­ni­bi­lă şi pe mobil şi pe table­tă.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply