Directorul Griguţă încearcă, din nou, marea cu degetul în războiul de la Şantierul 2 Mai Mangalia

0
271

După ce, luna tre­cu­tă, a fost igno­rat total de către micii acţio­nari, care au absen­tat în bloc de la Adu­na­rea Gene­ra­lă Ordi­na­ră a Acţio­na­ri­lor, iar repre­zen­tanţii sta­tu­lui român în acţio­na­ri­at au bătut degea­ba dru­mul de la Bucu­reşti la Man­ga­lia, direc­to­rul Ioan Gri­gu­ţă face o nouă încer­ca­re: pe 11 iulie a fost con­vo­ca­tă o nouă A.G.O.A.

Echi­pa mana­ge­ri­a­lă a Şan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai Man­ga­lia încear­că, din nou, să se des­car­ce de ges­tiu­ne. Potri­vit unui raport remis către pia­ţa de capi­tal, acţio­na­rii com­pa­niei sunt con­vo­ca­ţi pe 11 iulie, pen­tru dez­ba­te­rea, con­form ordi­nii de zi, a situ­a­ţi­ei finan­ci­a­re pe 2013, repar­ti­za­rea şi des­ti­na­ţia pro­fi­tu­lui net de anul tre­cut, sta­bi­li­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe 2014. Dis­cu­ţi­i­le se vor axa şi pe pro­nu­nţa­rea asu­pra ges­tiu­nii admi­nis­tra­to­ri­lor şi modul în care soci­e­ta­tea şi‑a înde­pli­nit, prin şefii săi, sar­ci­ni­le care îi revin ca acţio­nar la Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Industries.

În cazul în care Adu­na­rea Gene­ra­lă Ordi­na­ră a Acţio­na­ri­lor S.C Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia nu se va ţine în data de 11.07. 2014, pro­pu­ne­rea afe­ren­tă datei de înre­gis­tra­re pen­tru Adu­na­rea Gene­ra­lă Ordi­na­ră a Acţio­na­ri­lor S.C. Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai S.A. Man­ga­lia din data de 18.07.2014 este 4. 08. 2014“, se ara­tă în rapor­tul con­du­ce­rii şantierului.

Adi­că echi­pa mana­ge­ri­a­lă con­du­să de către direc­to­rul gene­ral Ioan Gri­gu­ţă a pus răul îna­in­te, mai ales după expe­rienţa neplă­cu­tă de luna tre­cu­tă, şi a pre­vă­zut fap­tul că la pri­ma con­vo­ca­re s‑ar putea repe­ta situ­a­ţia din luna mai, atunci când micii acţio­nari au absen­tat în masă de la şedinţa A.G.O.A. şi, ast­fel, aceas­ta nu a putut fi vali­da­tă. Dacă pe 11 iulie vor fi pro­ble­me, Gri­gu­ţă mai face o încer­ca­re, o săp­tămâ­nă mai târziu.

Citi­ti mai mult in observatordeconstanta.ro, 20.06.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply