COMUNICARE IMPORTANTĂ PENTRU PRIMARII DIN ZONELE CU RISC DE INUNDAȚII!

0
308

Având în vede­re aver­ti­za­rea hidro­lo­gi­că de COD ROŞU pen­tru loca­li­tă­ţi­le Albeşti, Adam­cli­si, Ion Cor­vin, Deleni, Pie­treni, Lima­nu, Man­ga­lia, 23 August, Cos­ti­neşti, Tuz­la, Efo­rie, Agi­gea, Con­stanţa, Năvo­dari şi Cor­bu, ISU Dobro­gea a soli­ci­tat pri­ma­ri­lor să dis­pu­nă măsuri de:

- con­vo­ca­rea Comi­te­tu­lui Local pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă în sedinţă extraordinară;
— asi­gu­ra­rea mij­loa­ce­lor nece­sa­re pen­tru aver­ti­za­rea şi alar­ma­rea popu­la­ţi­ei din zone­le cu risc la inundaţii;
— asi­gu­ra­re a per­so­na­lu­lui şi con­di­ţi­i­le nece­sa­re pen­tru insti­tu­i­rea ser­vi­ci­u­lui de permanenţă;
— afi­şa­rea în locuri publi­ce a sem­ni­fi­ca­ţi­ei codu­ri­lor de culori pen­tru aver­ti­ză­ri­le mete­o­ro­lo­gi­ce şi hidro­lo­gi­ce pre­cum şi sem­ni­fi­ca­ţia sem­na­le­lor de alar­ma­re acus­ti­că a populaţiei;
— inspec­ta­rea şi cură­ţa­rea secţiu­ni­lor de scur­ge­re a ape­lor plu­vi­a­le, cur­su­ri­lor pâra­ie­lor, podu­ri­lor şi podeţe­lor cunos­cu­te din evo­lu­ţi­i­le ante­ri­oa­re pen­tru capa­ci­ta­tea lor de a fi blo­ca­te de res­turi vege­ta­le şi de a împie­di­ca scur­ge­rea nor­ma­lă a ape­lor pro­ve­ni­te din precipitaţii;
— con­sti­tu­i­rea şi com­ple­ta­rea sto­cu­ri­lor de mate­ri­a­le şi mij­loa­ce de apă­ra­re împo­tri­va inundaţiilor;
— supra­ve­ghe­rea per­ma­nen­tă prin ser­vi­ci­i­le volun­ta­re pen­tru situ­a­ţii de urgenţă, pe tim­pul ape­lor mari a secţiu­ni­lor podu­ri­lor şi podeţe­lor sub­di­men­sio­na­te de pe raza loca­li­tă­ţii pen­tru pre­ve­ni­rea inundaţiilor;
— asi­gu­ra­rea cen­tra­li­ză­rii date­lor pri­vind urmă­ri­le feno­me­ne­lor hidro­me­te­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se şi întoc­mi­rea, res­pec­tiv, trans­mi­te­rea rapoar­te­lor operative.

Tot­o­da­tă, s‑a soli­ci­tat pri­ma­ri­lor să infor­meze, punc­tu­al, în cel mai scurt timp dis­pe­ce­ra­tul Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă „DOBROGEA” al judeţu­lui Con­stanţa des­pre eve­ni­men­te­le deo­se­bi­te apă­ru­te pe teri­to­ri­ul uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv teritoriale.

Camei­la BALAN, ziuaconstanta.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply