Carnavalul copiilor, la Mangalia — Galerie FOTO

0
303

Mii de copii, şco­lari şi preş­co­lari din Man­ga­lia au fost pre­zenţi, sâm­bă­tă, 14 iunie, la Car­na­va­lul dedi­cat exclu­siv copi­i­lor ora­şu­lui. Ajuns la cea de‑a doua edi­ţie, eve­ni­men­tul s‑a bucu­rat de un real suc­ces, ofe­rind publi­cu­lui un spec­ta­col plin de culoa­re şi voie bună, atât în rân­dul ele­vi­lor par­ti­ci­panţi, cât şi în rân­dul cadre­lor didac­ti­ce şi părinţilor.

Ca şi în anul pre­ce­dent, pre­ș­co­la­rii și șco­la­rii par­ti­ci­panți la car­na­val s‑au orga­ni­zat în două coloa­ne, sub aten­ta supra­ve­ghe­re a cadre­lor didac­ti­ce și a părin­ți­lor impli­cați în acțiu­ne. Coloa­ne­le au ple­cat simul­tan din două punc­te, res­pec­tiv Sen­sul gira­to­riu şi Pia­ţa Sud, înce­pând cu ora 09.30.

Una din cara­va­ne­le copi­i­lor s‑a depla­sat de la sen­sul gira­to­riu către cen­trul Man­ga­li­ei, în timp ce altă cara­va­nă a por­nit din­spre Pia­ţa Sud spre Casa de Cul­tu­ră, punc­tul final al eve­ni­men­tu­lui. Pe tot tra­se­ul par­curs de copii, fie­ca­re uni­ta­te şco­la­ră impli­ca­tă a avut ca ante­mer­gă­tor câte o masco­tă uri­a­şă, îmbră­ca­tă în hai­ne de ace­ea­şi culoa­re cu cea a şco­li­lor şi gră­di­ni­ţe­lor pe care le reprezenta.

Acom­pa­ni­a­ţi de muzi­că şi zgo­mo­tul spe­ci­fic al flu­ie­re­lor, cei pes­te 2000 de copii pre­zenţi la para­dă au defi­lat pe stră­zi­le ora­şu­lui, până în Pia­ţa Repu­bli­cii. Cara­va­ne­le copi­i­lor au con­cu­rat, atât pe tra­seu, cât şi în cen­trul loca­li­tă­ţii. Aici, fie­ca­re cla­să par­ti­ci­pan­tă a urcat pe sce­na din faţa Casei de Cul­tu­ră, unde şi‑a eta­lat cos­tu­me­le de car­na­val rea­li­za­te cu mul­tă ima­gi­na­ţie şi cre­a­ti­vi­ta­te, de către părinţi şi cadre­le didactice.

Atmosfe­ra de pe sce­nă a fost întreţi­nu­tă de mai mulţi clovni şi ani­ma­tori, spre bucu­ria tutu­ror celor afla­ţi la eve­ni­ment. Fie­ca­re copil par­ti­ci­pant al car­na­va­lu­lui a pri­mit în cadrul fes­ti­vi­tă­ţii cado­uri cu jucă­rii şi dul­ciuri, iar cadre­le didac­ti­ce flori, pache­te­le fiind ofe­ri­te de Pri­mă­ria Man­ga­lia. Ală­tu­ri de copii a fost pre­zent edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, care i‑a însoţit pe tot par­cur­sul para­dei şi a asis­tat la fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re. El s‑a decla­rat încân­tat de desfă­şu­ra­rea eve­ni­men­tu­lui, pre­ci­zând, tot­o­da­tă, că mani­fes­ta­rea a reu­şit să ofe­re o zi minu­na­tă copi­i­lor din Man­ga­lia, care au fost apla­u­da­ţi şi admi­ra­ţi de un oraş întreg.

Cel mai impor­tant este că ei s‑au dis­trat, s‑au simţit bine şi au exal­tat de bucu­rie. Mulţu­mesc tutu­ror celor impli­ca­ţi în orga­ni­za­rea aces­tei mani­fes­tări care doresc să cre­as­că valoric, de la an la an”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cristian.

După para­da cos­tu­me­lor şi fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re, înce­pând cu ora 13.00, toţi copi­ii au fost con­du­şi de mai mulţi clovni în Por­tul Turis­tic, locul de desfă­şu­ra­re a unui spec­ta­col artistic.

Gale­rie FOTO:

Sâm­bă­tă, 14 iunie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply