Autorităţile judeţene dau asigurări că “salvamarii vor fi plătiţi şi nu sunt motive de îngrijorare”

0
214

De câţi­va ani, pla­ta sala­ri­i­lor sal­va­ma­ri­lor a deve­nit o pro­ble­mă naţio­na­lă, în care insti­tu­ţi­i­le loca­le şi cele cen­tra­le cau­tă solu­ţii pen­tru ca sal­va­to­rii de pe lito­ra­lul Mării Negre să poa­tă fi remu­ne­ra­ţi, con­form legi­sla­ţi­ei.

De aproa­pe două luni exis­tă, potri­vit fac­to­ri­lor impli­ca­ţi, un dia­log prin care pro­ble­ma sala­ri­i­lor sal­va­ma­ri­lor să fie rezol­va­tă. La un moment dat, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, Radu Mază­re, a spus chiar că a dis­cu­tat la Bucu­reşti şi, dacă nu va exis­ta o altă solu­ţie, sal­va­ma­rii vor fi plăti­ţi din fon­dul de rezer­vă al Guver­nu­lui.

Ieri, vice­preşe­din­te­le C.J. Con­stanţa, Cris­ti­nel Dra­go­mir, între­bat fiind dacă are infor­ma­ţii des­pre vreo even­tu­a­lă solu­ţie găsi­tă, a spus că „nu sunt moti­ve de îngri­jo­ra­re”.

Nu avem nicio ves­te, am făcut demer­suri inclu­siv la Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral al Guver­nu­lui, avem pro­mi­siuni, am dis­cu­tat şi cu dom­nul sena­tor Moga. Am făcut o soli­ci­ta­re de acum două săp­tămâni, şeful Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Guver­nu­lui ne‑a asi­gu­rat că se va finanţa acti­vi­ta­tea sal­va­ma­ri­lor şi în acest an. Cam aşa s‑a întâm­plat mereu, banii au venit unde­va la sfârşi­tul lunii iulie, nu avem moti­ve de pani­că. Sal­va­ma­rii vor fi plăti­ţi, nu sunt moti­ve de îngri­jo­ra­re”, a decla­rat vice­le C.J. Con­stanţa.

(M.T.), observatordeconstanta.ro, 14.06.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply