Alexandru Dinulescu face case sferice la preț de apartament. Da, domuri geodezice pe structură de lemn!

0
2207

adelaparvu.com despre case tip domuri geodezice, casa dom geodezic, design ing. Alexandru Dinulescu (26)

Pri­ma casă a făcut‑o pen­tru mama lui, la Izvoa­re­le, loca­li­ta­te situ­a­tă la 70 de kilo­me­tri de Bra­șov. Și a ridicat‑o în pli­nă cri­ză, adi­că în 2009, după ce a ple­cat de la o mare fir­mă de con­struc­ții unde era șef pes­te o echi­pă de 250 de oameni. 

A ple­cat pen­tru că și‑a dorit ca ingi­ner con­struc­tor să ofe­re o alter­na­ti­vă oame­ni­lor care-și doreau case la un preț rezo­na­bil. A ple­cat pen­tru că visul lui a fost să pro­iec­te­ze și să con­stru­ias­că alt­fel de locu­in­țe. Un vis din ado­les­cen­ță, când a fost fas­ci­nat de tot ce înseam­nă con­struc­ții ati­pi­ce, înce­pând cu pira­mi­de­le și ter­mând cu iglo­o­u­ri­le sau iur­te­le. De alt­fel, acest vis l‑a deter­mi­nat să mear­gă la facul­ta­tea de con­struc­ții. Își amin­teș­te că în zona Lacul Tei din capi­ta­lă erau niș­te domuri meta­li­ce și i‑a spus unui coleg de facul­ta­te – “Eu d‑astea o să con­stru­iesc”, iar cole­gul lui i‑a răs­pus – “Te cred în sta­re!”. Și uite‑l acum că visul lui nu doar că s‑a înde­pli­nit, dar el devi­ne și visul celor care-și doresc o casă cu totul spe­cia­lă și la un preț bun. Dar, hai să-ți spun mai multe.

Alexandru Dinulescu Ale­xan­dru Dinulescu

Ale­xan­dru Dinu­les­cu are 36 de ani este căsă­to­rit, are o feti­ță și este un om cu prin­ci­pii soli­de. Ca și ingi­ner con­struc­tor este foar­te meti­cu­los și obse­dat de efi­cien­ță, rigoa­re și lucru bine făcut. El spu­ne că o con­struc­ție ca să fie rezis­ten­tă și să înde­pli­neas­că toa­te cerin­țe­le de con­fort și să ajun­gă la preț rezo­na­bil tre­bu­ie atent pla­ni­fi­ca­tă. Nu mer­ge să vrei o casă repe­de, ci mer­ge să pla­ni­fici totul cu mare aten­ție, să te bazezi pe date, să cal­cu­lezi totul de la trans­port, la mate­ri­a­le, de la mâna de lucru la peri­oa­da opti­mă pen­tru con­struc­ție. Domu­ri­le l‑au fas­ci­nant din ado­les­cen­ță pen­tru că atunci auzi­se zvo­nu­ri­le cum că ar fi vor­ba des­pre nu-știu-ce ener­gii bene­fi­ce. Dar Ale­xan­dru e prag­ma­tic, a vrut să afle secre­tul efi­cien­ței unor ast­fel de con­struc­ții. Așa a apro­fun­dat lucră­ri­le lui Buc­k­min­ster Ful­ler, arhi­tec­tul ame­ri­can recu­nos­cut ca părin­te­le domu­ri­lor geo­de­zi­ce. Iar acest ame­ri­can are o poves­te pe cin­ste. Cert este că el a pre­zis că vii­to­rul apar­ți­ne con­struc­ți­i­lor sus­te­na­bi­le și a teh­no­lo­gi­i­lor baza­te pe ener­gii regenerabile.

adelaparvu.com despre case tip domuri geodezice, casa dom geodezic, design ing. Alexandru Dinulescu (14)

Dar dacă Buc­k­min­ster Ful­ler a cre­at în spe­cial con­struc­ții de mare amploa­re, căci o struc­tu­ră tip dom poa­te avea un dia­me­tru de 680 de metri, Ale­xan­dru Dinu­les­cu a vrut să afle mai mul­te des­pre domu­ri­le din zona rezi­den­ți­a­lă, a vrut să afle cum este con­ti­nu­a­tă ide­ea lui Ful­ler. În SUA acest gen de case sunt cău­ta­te de către fami­li­i­le care vor să se fereas­că de tai­fu­nuri. Rezis­ten­ța lor este spo­ri­tă și la cutre­mu­re, com­pa­ra­tiv cu tipu­ri­le cla­si­ce de case. Aceas­tă for­mă de dom și‑a dove­dit efi­cien­ța și rezis­ten­ța la tai­fu­nuri și exis­tă cir­ca două mili­oa­ne de locu­in­țe ridi­ca­te pes­te Ocean, con­form lui Dinu­les­cu. Doar că în SUA o casă de acest tip cos­tă mai mult ca la noi, de la 80.000 de dolari ame­ri­cani în sus. Ale­xan­dru s‑a infor­mat, a cău­tat și a dat la un moment dat pes­te ast­fel de tipuri de con­struc­ții pro­pu­se de o doam­nă din Timi­șoa­ra, care vro­ia să imple­men­te­ze în Româ­nia con­cep­tul de case tip dom din SUA.

adelaparvu.com despre case tip domuri geodezice, casa dom geodezic, design ing. Alexandru Dinulescu (32)

Ceea ce l‑a intri­gat pe Ale­xan­dru când a dat de doam­na din Timi­șoa­ra care vro­ia să importe con­cep­tul de case dom din SUA a fost că ea se gân­dea doar la cei care au bani, adi­că dorea să le pro­mo­veze ca locu­in­țe de lux, ceea ce pen­tru ingi­ne­rul nos­tru a fost o pro­vo­ca­re. El a ana­li­zat con­cep­tul și și‑a spus că acest gen de case tre­bu­ie să fie rezo­na­bi­le ca preț și pen­tru fami­i­li­le care ar cău­ta o alter­na­ti­vă la locu­in­țe­le de bloc. Așa a ajuns să pro­iec­te­ze ele­men­te­le, dar sis­te­me­le de prin­de­re le cum­pă­ră direct din SUA de la fir­ma care deți­ne paten­tul și care le fabri­că din titan cu alu­mi­niu și oțel. Res­tul, res­pec­tiv struc­tu­ra din lemn este pro­du­să la noi în țară, iar alte mate­ri­a­le de la insta­la­ții la înve­li­tori sau tâm­plă­rii sunt rea­li­za­te pe coman­dă de la fir­me specializate.

adelaparvu.com despre case tip domuri geodezice, casa dom geodezic, design ing. Alexandru Dinulescu (16)

adelaparvu.com despre case tip domuri geodezice, casa dom geodezic, design ing. Alexandru Dinulescu (36)

Dar de ce a reu­șit să le facă mai ieftin? 

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea AICI.

Mul­țu­mim, Ade­la PÂRVU!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply