Ziua Înălțării Domnului, Ziua Eroilor și Ziua Rezervistului Militar, sărbătorite la Mangalia — FOTO

1
655

Joi, 29 mai 2014, înce­pând cu ora 9.00, la Cer­cul Mili­tar din Man­ga­lia, s‑au des­fă­șu­rat: Adu­na­rea Gene­ra­lă a Fili­a­lei Man­ga­lia a Ligii Nava­le Româ­ne și Adu­na­rea luna­ră a Fili­a­lei Man­ga­lia a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re. Cu acest pri­lej, a fost ani­ver­sa­tă și Ziua Rezer­vis­tu­lui Mili­tar, sta­bi­li­tă, prin Hotă­rârea Guver­nu­lui Româ­ni­ei nr. 467 din 12 mai 2010, pen­tru în data de 31 mai.

Acti­vi­tă­ți­le au înce­put cu ana­li­za acti­vi­tă­ții Con­si­li­u­lui Direc­tor al Ligii Nava­le Româ­ne Fili­a­la Man­ga­lia, pre­zen­ta­tă de con­tra­a­mi­ral ® Petri­că Sto­ica, pre­șe­din­te­le fili­a­lei. A urmat coman­dor ® Ale­xan­dru Maca­vei, pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Man­ga­lia a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re, care a pre­zen­tat mesa­jul Șefu­lui Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le. Coman­dor Petri­că Pâr­vu, loc­ți­i­to­rul coman­dan­tu­lui Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le „Vicea­mi­ral Con­stan­tin Băles­cu”, a dat citi­re mesa­ju­lui coman­do­ru­lui Vasi­le Chi­ri­lă, coman­dan­tul Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le.

Coman­do­rul ® Nico­lae Teo­do­res­cu, secre­ta­rul fili­a­lei LNR, a vor­bit des­pre pla­nul acti­vi­tă­ți­lor pen­tru peri­oa­da mai 2014 – mai 2015, iar coman­do­rul ® Eugen Bul­boa­că, prim­vi­ce­pre­șe­din­te al fili­a­lei loca­le a LNR, a pre­zen­tat buge­tul de veni­turi și chel­tu­ieli.

Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful muze­u­lui cal­la­tian și mem­bru al Ligii Nava­le Româ­ne Fili­a­la Man­ga­lia, a făcut un scurt isto­ric al rezer­viș­ti­lor mili­tari, de pe vre­mea lui Ale­xan­dru Ioan Cuza (când sunt men­țio­nați pen­tru pri­ma dată în acte ofi­ci­a­le) și până în zile­le noas­tre. În con­ti­nu­a­re, a sub­li­ni­at buna cola­bo­ra­re, în plan pro­fe­sio­nal, pe care a avut‑o, în ulti­mii 15 ani, cu mili­ta­rii din Man­ga­lia, cu pri­le­jul nume­roa­se­lor mani­fes­tări ști­in­ți­fi­ce și cul­tu­ra­le orga­ni­za­te de cadre­le mili­ta­re.

Prof. Emil Cor­ne­liu Ninu, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria” Fili­a­la Man­ga­lia, a vor­bit des­pre rezer­viș­tii mili­tari și des­pre con­cur­sul de ese­uri pe care domnia sa l‑a orga­ni­zat cu pri­le­jul Zilei Ero­i­lor, con­curs inti­tu­lat „Ero­ul din fami­lia mea”.

Nico­le­ta Gri­gu­ță, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei „Proac­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te”, a pro­mis spri­jin pen­tru pro­iec­te­le și acti­vi­tă­ți­le pe care Liga Nava­lă Româ­nă și Aso­ci­a­ția Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re le vor orga­ni­za în vii­tor.

La final, mai­s­trul mili­tar ® socio­log dr. Nico­lae Vicol, șeful Cer­cu­lui Mili­tar Plo­iești, a sus­ți­nut un scurt con­cert de muzi­că popu­la­ră, pen­tru a mar­ca trei impor­tan­te eve­ni­men­te: Ziua Înăl­ță­rii Dom­nu­lui Iisus Hris­tos, Ziua Ero­i­lor și Ziua Rezer­vis­tu­lui Mili­tar.

După acti­vi­tăți, toți cei pre­zenți s‑au depla­sat la Monu­men­tul Ero­i­lor, din cen­trul ora­șu­lui Man­ga­lia, unde au depus coroa­ne de flori în cin­stea ero­i­lor români căzuți în lup­te­le pen­tru inde­pen­den­ță și uni­ta­te națio­na­lă, în tim­pul rezis­ten­ței anti­co­mu­nis­te și în Revo­lu­ția din Decem­brie 1989.

Gale­rie FOTO:

29.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply