Ziua de 9 mai, sărbătorită la Mangalia cu onoruri militare

0
249

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a par­ti­ci­pat vineri, la mani­fes­tă­ri­le din Pia­ţa Repu­bli­cii dedi­ca­te săr­bă­to­ri­rii Zilei de 9 Mai. La eve­ni­ment, au mai fost pre­zenţi mili­tari, vete­rani de răz­boi, repre­zen­tanţi ai insti­tu­ţi­i­lor publi­ce din oraş, alte ofi­ci­a­li­tă­ţi de la nivel local.

Eve­ni­men­tul a debu­tat cu cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, în cadrul căru­ia a avut loc întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă de către Gar­da de Onoa­re, pre­cum şi into­na­rea imnu­ri­lor Româ­ni­ei şi Europei.

Au urmat ofi­ci­e­rea slu­j­bei reli­gi­oa­se şi ros­ti­rea de alo­cu­ţiuni, prin care s‑au evo­cat meri­te­le ero­i­lor nea­mu­lui căzu­ţi pe câm­pu­ri­le de lup­tă pen­tru apă­ra­rea inde­pen­denţei, suve­ra­ni­tă­ţii şi inte­gri­tă­ţii teri­to­ri­a­le ale ţării.

Ziua de 9 mai ne adu­ce, în fie­ca­re an, în memo­rie, trei momen­te impor­tan­te pen­tru naţiu­nea româ­nă: Ziua Inde­pen­denţei de stat a Româ­ni­ei, Ziua vic­to­ri­ei împo­tri­va fas­cis­mu­lui şi Ziua Euro­pei. Româ­nia este, fără dubiu, o ţară euro­pea­nă. Pre­zenţa ei în Uniu­nea Euro­pea­nă dă, cu sigu­ranţă, o altă dimen­siu­ne şi per­spec­ti­vă ori­zon­tu­lui par­ti­ci­pa­tiv al popo­ru­lui român, la efor­tul pan-euro­pean, relevându‑i mai bine capa­ci­ta­tea con­struc­ti­vă şi talen­tul cre­a­tiv”, a menţio­nat coman­dan­tul Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, cmrd. Vasi­le Chirilă.

Mani­fes­tă­ri­le au con­ti­nu­at cu cere­mo­n­i­a­lul depu­ne­rii de coroa­ne la Monu­men­tul Ero­i­lor din pia­ţă. Pe lân­gă dele­ga­ţi­i­le pre­zen­te care au depus coroa­ne, s‑a aflat şi cea a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, con­du­să de edi­lul Cris­ti­an Radu. Mani­fes­tă­ri­le s‑au înche­iat cu defi­la­rea Găr­zii de Onoa­re, în apla­u­ze­le celor prezenţi.

9 mai 2014                                                                       Biro­ul de presă

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply