Un sibian a obținut scutirea de la plata impozitului pentru 7 ani!

0
282

Un avo­cat din Sibiu a reu­şit învingă hăţi­şul legi­sla­tiv şi a obți­nut scu­ti­rea pen­tru 7 ani de la pla­ta impo­zi­tu­lui, după ce și‑a rea­bi­li­tat ter­mic casa. Pro­pri­e­ta­rul ceru­se Pri­mă­ri­ei să apli­ce o pre­ve­de­re a Codu­lui Fis­cal care ofe­ră aceas­tă posi­bi­li­ta­te. A pri­mit scu­ti­rea după un pro­ces de doi ani cu municipalitatea.

Dra­goș Târ­șia și‑a izo­lat ter­mic locu­in­ța în urmă cu doi ani, lucru care a dus la îmbu­nă­tă­ţi­rea cla­sei ener­ge­ti­ce a imo­bi­lu­lui. Îmbu­nă­tă­ţi­re care, potri­vit Codu­lui Fis­cal, îi dă drep­tul pro­pri­e­ta­ru­lui să cea­ră o scu­ti­re de la impo­zi­tul local.

Rapor­tat la creș­te­rea cos­tu­lui car­bu­ran­ți­lor fosili, Guver­nul Româ­ni­ei s‑a gân­dit să sti­mu­le­ze — și acest lucru este pozi­tiv — inves­ti­ți­i­le în rea­bi­li­tă­ri­le ter­mi­ce”, a spus Dra­goș Târșia.

Ime­di­at cum a ter­mi­nat lucră­ri­le, avo­ca­tul a cerut scu­ti­rea de impozit.

Am deru­lat un audit ener­ge­tic asu­pra imo­bi­lu­lui, am aflat măsu­ri­le care se impun pen­tru a creș­te per­for­man­ța ener­ge­ti­că a aces­tu­ia”, a com­ple­tat el.

Pri­mă­ria Sibiu nu a dorit să pună în apli­ca­re scu­ti­rea de impo­zit decât după ce o instan­ță jude­că­to­reas­că s‑a pro­nun­țat în acest caz.

La doi ani de la dema­ra­rea pro­ce­su­lui, Con­si­li­ul Local a fost obli­gat de instanţă să acor­de scu­ti­rea de impo­zit pen­tru urmă­to­rii 7 ani.

Mai mult, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply