Tusac a retrocedat fostul cimitir grecesc din Mangalia

0
257

N‑a scă­pat nici cur­tea liceului! 

Tusac a retro­ce­dat fos­tul cimi­tir gre­cesc din Mangalia.

Man­ga­lia mai bifea­ză o pre­mie­ră, după ce doi bucu­reş­te­ni au cerut, iar foş­tii pri­mari şi instanţe­le nu au avut nimic împo­tri­vă să le dea un întreg parc din oraş, cu vede­re la mare, în care se află inclu­siv un fost cimi­tir gre­cesc. Prac­tic, bucu­reş­te­nii sunt acum pro­pri­e­tari de mor­min­te, cu toa­te ose­min­te­le îngro­pa­te aco­lo, fără a mai pune la soco­tea­lă un teren din cur­tea Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis. Este vor­ba des­pre Par­cul Dia­na, reven­di­cat, în con­di­ţii biza­re şi pe baza unor docu­men­te de o lega­li­ta­te îndo­iel­ni­că, din 2003, în peri­oa­da pri­ma­ru­lui Zan­fir Ior­guş şi retro­ce­dat în man­da­tul lui Mihai Cla­u­diu Tusac, în iunie 2011. În febru­a­rie 2014, pri­mă­ria con­du­să acum de Cris­ti­an Radu a epu­i­zat toa­te căi­le de atac şi, sub exe­cu­ta­re sili­tă, a pus în pro­pri­e­ta­te par­cul şi tere­nul din cur­tea lice­u­lui pe nume­le proas­peţi­lor lati­fun­di­ari de Man­ga­lia. Mai mult, aceş­tia se jude­că şi pen­tru un alt teren de 2,8 hec­ta­re de teren din sta­ţiu­nea Saturn, de data aceas­ta cu THR Marea Nea­gră SA. Inte­re­sant este că bucu­reş­te­nii împro­pri­e­tă­ri­ţi cu un cimi­tir în Man­ga­lia şi-au încer­cat noro­cul şi prin veci­nă­tă­ţi, la Lima­nu, dar edi­lii de aici au şti­ut să se miş­te mai cu talent, iar pre­tenţi­i­le vene­ti­ci­lor au fost res­pin­se de instanţă.

Şi mai inte­re­san­tă este iden­ti­ta­tea pro­pri­e­ta­ri­lor de mor­min­te din Man­ga­lia: Cor­nel Vasi­le Duma şi Pau­la Ale­xan­dra Mân­za, cea care ar fi pre­lu­at întrea­ga supra­fa­ţă în dis­cu­ţie, pe care Repli­ca le pre­zin­tă în exclu­si­vi­ta­te. Năs­cu­tă pe 20.04.1955 în Bucu­reşti, unde domi­ci­li­a­ză şi acum, pe stra­da Pover­nei nr.35, Pau­la Ale­xan­dra Mân­za este una şi ace­ea­şi per­soa­nă cu Anda Mân­za, cunos­cut om de tele­vi­ziu­ne, ca fost admi­nis­tra­tor în Româ­nia al Che­l­lo Cen­tral Euro­pe, care dis­tri­bu­ie tele­vi­ziu­ni­le Mini­max, Film Cafe, MGM Chan­nel etc. Cu sau fără rele­vanţă în acest caz, Anda Mân­za este o apro­pi­a­tă a fami­li­ei cele­bru­lui om de afa­ceri Nico­lae Badea, fost preşe­din­te al lui Dina­mo şi pose­sor al afa­ce­ri­lor Piz­za Hut şi KFC din România.

Retro­ce­dă­ri­le din man­da­tul lui Tusac aduc DNA la Pri­mă­ria Mangalia

La aceas­tă dată, Pri­mă­ria Man­ga­lia a insta­lat deja un ban­ner uri­aş pe gar­dul par­cu­lui, pe care scrie Par­cul Dia­na a fost retro­ce­dat. Con­form legii, pri­mă­ria nu poa­te inter­ve­ni pe o pro­pri­e­ta­te pri­va­tă. Tupe­ul noi­lor pro­pri­e­tari, care au reu­şit să facă rost de docu­men­te prin care să ates­te că sunt stă­pâni pes­te un cimi­tir, s‑a per­pe­tu­at până în zile­le noas­tre. Doar aşa se expli­că fap­tul că moşi­e­rii fac scan­dal la pri­mă­rie că de ce nu li se taie iar­ba şi nu se mai îngri­jeş­te nimeni de Par­cul Dia­na, deşi acu­ma este pro­pri­e­ta­tea lor pro­prie şi personală.

Cir­cum­stanţe­le în care o insti­tu­ţie a sta­tu­lui a putut împro­pri­e­tări o per­soa­nă fizi­că cu un cimi­tir, pre­cum şi leje­ri­ta­tea cu care pri­mă­ria Man­ga­lia a tra­tat subiec­tul, deşi era lim­pe­de că se puteau găsi solu­ţii pen­tru a nu pier­de par­cul Dia­na, ţin deja, fără doar şi poa­te, de penal. Fos­tul pri­mar Mihai Cla­u­diu Tusac, în man­da­tul căru­ia s‑a dat hotă­rârea jude­că­to­reas­că prin care par­cul, cu tot cu fos­tul cimi­tir şi tere­nul din cur­tea lice­u­lui Cal­la­tis, au fost retro­ce­da­te, putea, în pri­mul rând, să con­tes­te ceea ce e evi­dent pen­tru toa­tă lumea şi anu­me că e absurd să reven­dici un cimi­tir şi să te pre­tinzi pro­pri­e­ta­rul unor mor­min­te. În afa­ră de asta, puteau exis­ta solu­ţii alter­na­ti­ve, găsi­rea altor tere­nuri, pen­tru ca par­cul să rămâ­nă al ora­şu­lui, dar nici aces­tea n‑au con­sti­tu­it gri­ja fos­tei administraţii.

Şi, dacă tot vor­bim de lucruri absur­de, ace­la­şi pri­mar Tusac a scos la lici­ta­ţie un teren pen­tru care exis­tau deja trei pro­pri­e­tari dife­ri­ţi, ates­ta­ţi, fie­ca­re din ei, prin hotă­râri jude­că­to­reşti, situ­a­ţie care ates­tă încă o dată hao­sul ce domneş­te în Man­ga­lia. Sin­gu­ra par­te bună în acest caz, dacă mai poa­te fi vor­ba de aşa ceva, este că Anda Mân­za nu poa­te con­strui nimic în Par­cul Dia­na şi nici pe supra­fa­ţa de teren pri­mi­tă în cur­tea lice­u­lui Cal­la­tis, în total cir­ca 3.000 de metri pătra­ţi. Cu vede­re la mare şi cu un ampla­sa­ment exce­pţio­nal, tere­nul valo­rea­ză mul­te mili­oa­ne de euro, dar nu poa­te rămâ­ne decât ca spa­ţiu ver­de, dato­ri­tă PUG-ului zonei.

Cât des­pre cei vino­va­ţi de aceas­tă retro­ce­da­re biza­ră, unul din cele mai urâ­te tunuri imo­bi­li­a­re din isto­ria Man­ga­li­ei, actu­a­lul pri­mar con­si­de­ră că toţi cei impli­ca­ţi, de la foş­tii edili, la avo­ca­ţi şi jude­că­tori, tre­bu­ie să răs­pun­dă. Cine e vinovat?

Tre­bu­ie între­ba­ţi foş­tii pri­mari de atunci, avo­ca­ţii pri­mă­ri­ei, instanţe­le de atunci. Cum vă expli­ca­ţi că cel care a reven­di­cat şi a câş­ti­gat, cu acte în nere­gu­lă, după opi­nia mea, Par­cul Dia­na din Man­ga­lia, a cerut în ace­lea­şi con­di­ţii tere­nuri la Lima­nu, dar aco­lo a pier­dut pro­ce­se­le?, a decla­rat pen­tru Repli­ca pri­ma­rul Cris­ti­an Radu. Poa­te că edi­lii de aco­lo au şti­ut să ape­re mai bine inte­re­se­le comu­ni­tă­ţii… Dacă fos­tul pri­mar avea o apă­ra­re mai bună, nu se întâm­pla azi aşa ceva. În mod nor­mal, cei care au reven­di­cat nu aveau cum să câş­ti­ge, par­cul tre­bu­ia să rămâ­nă al ora­şu­lui. Toţi cei impli­ca­ţi, din pri­mă­rie, nu prea au fost atenţi în acest pro­ces, ca să nu mă exprim alt­fel. În aces­te con­di­ţii, sun­tem obli­ga­ţi să depu­nem plân­geri pena­le la DNA împo­tri­va lor, a mai spus Radu. Când am ajuns la pri­mă­rie, n‑am găsit o bună par­te din arhi­vă, docu­men­te pen­tru dife­ri­te retro­ce­dări. De doi ani de zile încer­căm să recon­sti­tu­im arhi­va, inclu­siv prin soli­ci­tări la notari, tre­bu­ie să refa­cem tot ce s‑a dis­trus în ulti­mii 24 de ani”, a com­ple­tat pri­ma­rul Mangaliei.

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, Vineri, 23 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply