THR Marea Neagră a luat “crema” contractelor cu Casa de Pensii

0
306


Lună de lună, sute de pen­sio­nari merg la tra­ta­ment, „la băi“, în con­di­ţii avan­ta­joa­se, plă­tind numai jumă­ta­te din pen­sia bru­tă, indi­fe­rent de valoa­rea ei. Pe lân­gă ser­vi­cii de caza­re şi masă, ei bene­fi­ci­a­ză şi de câte­va pro­ce­duri medi­ca­le, la reco­man­da­rea medi­cu­lui curant. Pe lito­ral, de ani buni, exis­tă câte­va hote­luri fără pre­tenţii care s‑au spe­cia­li­zat în acest tip de servicii.

Recent, Casa Naţio­na­lă de Pen­sii a fina­li­zat o pro­ce­du­ră de lici­ta­ţie des­chi­să pen­tru selec­ta­rea fir­me­lor par­te­ne­re în pro­gra­mul de tra­ta­ment dedi­cat vâr­st­ni­ci­lor. S‑au făcut sele­cţii în toa­tă ţara, în toa­te sta­ţiu­ni­le bal­nea­re, inclu­siv pe lito­ral. Ace­lea­şi fir­me care se ocu­pă din­tot­dea­u­na de tra­ta­men­tul pen­sio­na­ri­lor au câş­ti­gat şi acum, iar sume­le pe care CNS le va alo­ca, pen­tru urmă­toa­re­le 9 luni, nu sunt deloc de neglijat.

Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia şi‑a atri­bu­it un con­tract de 2.448.000 lei fără TVA, în con­di­ţi­i­le în care valoa­rea esti­ma­tă a achi­zi­ţi­ei era de 6.700.800 lei. Şi Regia Auto­no­mă Admi­nis­tra­ţia Patri­mo­ni­u­lui Pro­to­co­lu­lui de Stat – Sucur­sa­la Nept­un a câş­ti­gat pe seg­men­tul ser­vi­cii de caza­re, masă şi tra­ta­ment medi­cal de recu­pe­ra­re pen­tru pen­sio­nari, suma adju­de­ca­tă fiind puţin mai mare decât esti­ma­rea ini­ţi­a­lă – 2.598.600 lei, faţă de 2.554.680 lei. De depar­te, însă, cea mai mare sumă pe care o va plăti C.N.P. va ajun­ge la THR Marea Nea­gră, care şi‑a adju­de­cat două con­trac­te, unul de 10.443.200 lei, celă­lalt mai modest, de numai 370.440 lei. Şi în aces­te cazuri, con­trac­te­le se vor sem­na pen­tru 9 luni. THR deţi­ne uni­tă­ţi de caza­re şi tra­ta­ment în sta­ţiu­ni­le Efo­rie, Venus, Nept­un şi Saturn, baze­le de tra­ta­ment fiind pozi­ţio­na­te în Efo­rie şi Saturn. La baza de la Efo­rie se folo­seş­te nămo­lul sapro­pe­lic din lacul Techirghiol.

De anul tre­cut, pen­sio­na­rii care bene­fi­ci­a­ză de bile­te de tra­ta­ment în baze bal­nea­re, prin Casa de Pen­sii, tre­bu­ie să achi­te o con­tri­bu­ţie pro­prie de 50% din valoa­rea pen­si­ei bru­te. Cei care au, pe lân­gă pen­sie, şi sala­riu, plă­tesc jumă­ta­te din veni­tul total brut lunar, cal­cu­lat din pen­sie şi sala­riu. Tot de anul tre­cut s‑a modi­fi­cat şi pro­ce­du­ra de atri­bu­i­re a bile­te­lor de tra­ta­ment. Pen­tru fie­ca­re dosar se acor­dă un punc­taj, în fun­cţie de valoa­rea pen­si­ei, de sta­ţiu­nea alea­să, de peri­oa­da în care doreş­te să ple­ce, pre­cum şi de repar­ti­za­rea, în anul ante­ri­or, a unui ast­fel de bilet.

Net­ty Dumi­tra­che, observator.ro, Joi, 29 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply