Spectacol automobilistic de 1 Mai, în staţiunile din sudul litoralului FOTO

0
246

Star­tul dis­tra­cţi­ei în zona de sud a lito­ra­lu­lui a fost dat de show-ul auto­mo­bi­lis­tic 1 Mai Tun­ning Fest 2014. Eve­ni­men­tul aflat la pri­ma edi­ţie, orga­ni­zat de aso­ci­a­ţii din dome­ni­ul auto, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Man­ga­lia a reu­nit sute de pasio­na­ţi de drift şi drag, pe cor­do­nul ruti­er din­tre Saturn-Venus şi tot atâţia admi­ra­tori ai spor­tu­lui cu motor.

În des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, sute de maşini tuna­te şi-au eta­lat aspec­tul ine­dit şi pute­rea motoa­re­lor pe arte­re­le prin­ci­pa­le din sta­ţiu­ni­le afe­ren­te Man­ga­li­ei. Înce­pând cu ora 13.30, o cara­va­nă for­ma­tă din pes­te o sută de auto­tu­ris­me a ple­cat de la locul de desfă­şu­ra­re a între­ce­ri­lor auto­mo­bi­lis­ti­ce, au par­curs zeci de kilo­me­tri pe arte­re­le prin­ci­pa­le din­tre Olimp şi Man­ga­lia pen­tru a mar­ca debu­tul evenimentului.

Pe par­cur­sul între­gii zile, în locuri spe­cial ame­na­ja­te, motoa­re­le tura­te, boli­zii de sute de cai pute­re au făcut sen­za­ţie în rân­dul spec­ta­to­ri­lor. În pri­ma zi de între­ceri demon­stra­ti­ve atât la cate­go­ria drift, cât şi la drag, par­ti­ci­panţii şi-au ară­tat abi­li­tă­ţi­le de buni piloţi. Mani­fes­ta­rea a avut suc­ces încă din pri­ma zi, când a fost urmă­ri­tă cu inte­res de local­nici şi turi­şti, iubi­tori ai com­pe­ti­ţi­i­lor de gen.

Înce­pând de vineri, 2 mai, pe pis­te­le spe­cial ame­na­ja­te vor avea loc între­ceri spec­ta­cu­loa­se de drift pen­tru eta­pa de cali­fi­cări a com­pe­ti­ţi­ei. Marea fina­lă se va da între cei mai buni piloţi, sâm­bă­tă, 3 mai. Orga­ni­za­to­rii spun că vor acor­da 160 de pre­mii pen­tru acest eve­ni­ment, care se doreş­te a deve­ni o tra­di­ţie, în zona de sud a lito­ra­lu­lui. Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re a câş­ti­gă­to­ri­lor 1 Mai Tun­nin­fg Fest 2014 va avea loc, dumi­ni­că, 4 mai, înce­pând cu ora 12.00.

Deru­la­tă pe par­cur­sul a patru zile, mani­fes­ta­rea de la malul mării a îmbi­nat cu suc­ces încă din pri­ma zi, cur­se­le de drift şi drag cu eve­ni­men­te de car audio şi expo tun­ning, spre încân­ta­rea celor pre­zenţi. Des­pre orga­ni­za­rea aces­tor com­pe­ti­ţii, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, un mare pasio­nat de sport a decla­rat că mani­fes­tări de acest gen ar tre­bui relu­a­te, în fie­ca­re an, pen­tru a atra­ge cât mai mulţi turi­şti, care pre­fe­ră ca des­ti­na­ţie de vacanţă sta­ţiu­ni­le mai lini­ş­ti­te, pre­cum Man­ga­lia şi cele şase sta­ţiuni din zonă.

În cali­ta­te de edil al ora­şu­lui, dar şi de prac­ti­cant al diver­se­lor spor­turi, încu­ra­jez ast­fel de mani­fes­tări. Aces­te com­pe­ti­ţii sunt des­tul de cos­ti­si­toa­re, impli­că mul­te ore de antre­na­ment şi sume de bani impor­tan­te. Sunt de admi­rat cei care prac­ti­că spor­tu­ri­le cu motor. Ne dorim ca aceas­tă com­pe­ti­ţie să cre­as­că valoric şi să angre­ne­ze cât mai mulţi pasio­na­ţi de drift şi drag atât din ţară, cât şi din stră­i­nă­ta­te”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cristian.

Publi­cul dor­nic de dis­tra­cţie la malul mării este aştep­tat să ia par­te şi la Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de dans Cra­zy Sal­sa Fest orga­ni­zat la Nept­un, în peri­oa­da 1–4 mai.

Gale­rie FOTO:

 

Joi, 1 mai 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply