Soldați profesioniști din Mangalia au vizitat Muzeul Callatis — FOTO

0
421

Cu pri­le­jul Zilei Inter­națio­na­le a Muze­e­lor, o serie de 58 de sol­dați pro­fe­si­o­niști, ai Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le „Vicea­mi­ral Con­stan­tin Băles­cu”, înso­țiți de mai mul­te cadre mili­ta­re, au vizi­tat Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”.

Prin­tre cei care i‑au înso­țit au fost: coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, coman­dan­tul Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le, coman­dor Dănuț Andro­nie, coman­dan­tul Cen­tru­lui de Instru­i­re și mai­s­trul mili­tar Anto­niu Bogdan, coman­dant de subunitate.

Cu toții au pri­mit infor­ma­ții des­pre isto­ria cetă­ții Cal­la­tis și a ora­șu­lui Man­ga­lia de la: cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful muze­u­lui cal­la­tian, și muze­o­graf Lili­a­na Bădin, ghi­dul muzeului.

Spe­cia­liș­tii insti­tu­ți­ei le-au pre­zen­tat vizi­ta­to­ri­lor: des­co­pe­ri­ri­le din peri­oa­da neo­li­ti­că apar­ținând cul­tu­rii Haman­gia; înte­me­ie­rea cetă­ții Cal­la­tis și evo­lu­ția sa timp de pes­te șap­te seco­le, pre­cum și expo­na­te­le din acea vre­me; apa­ri­ția denu­mi­ri­lor de Pan­ga­lia și Man­ga­lia pe locul unde în Anti­chi­ta­te exis­ta ceta­tea Cal­la­tis; dezvol­ta­tea ora­șu­lui Man­ga­lia în peri­oa­de­le moder­nă și contemporană.

De Ziua Inter­națio­na­lă a Muze­e­lor, intra­rea la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, a fost gratuită.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply