Sistem nou — Ghene de gunoi îngropate, la Mangalia

0
367

Locu­i­to­rii din Man­ga­lia vor bene­fi­cia, din acest an, de un nou sis­tem de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor, care împie­di­că răs­pân­di­rea miro­su­ri­lor neplă­cu­te dato­ri­tă sis­te­mu­lui erme­tic de depo­zi­ta­re a gunoaielor.

PROIECT

Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei vor avea, din aceas­tă lună, un nou sis­tem de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor. Acest lucru va fi posi­bil deo­a­re­ce Pri­mă­ria a înce­put înlo­cu­i­rea con­tai­ne­re­lor de gunoi. „Noi­le pube­le pen­tru colec­ta­rea deşe­u­ri­lor mena­je­re sunt din metal şi sunt îngro­pa­te, iar la supra­fa­ţă lăsăm doar un bur­lan, prin care popu­la­ţia poa­te să arun­ce deşe­u­ri­le. Goli­rea con­tai­ne­re­lor se va face printr‑o tra­pă, care va fi acţio­na­tă elec­tric de către anga­ja­ţii fir­mei de salu­bri­ta­te”, a spus pri­ma­rul Cris­ti­an Radu. El a adă­u­gat că prin îngro­pa­rea con­tai­ne­re­lor se eli­mi­nă ris­cul de polu­a­re a mediu­lui, iar peri­co­lul răs­pân­di­rii unor boli va fi mult dimi­nu­at. Edi­lul a afir­mat că pro­iec­tul de moder­ni­za­re a sis­te­mu­lui de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor este supor­tat finan­ci­ar de soci­e­ta­tea care se ocu­pă de salu­bri­za­rea ora­şu­lui — Pola­ris, care va aco­peri toa­te chel­tu­ie­li­le pen­tru ame­na­ja­rea a 40 de plat­for­me de gunoi. „Va fi un par­te­ne­ri­at public-pri­vat din care va câş­ti­ga toa­tă lumea”, a spus Cris­ti­an Radu.

IGIENIZARE

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a spus că ide­ea îngro­pă­rii ghe­ne­lor a preluat‑o din alte ţări, dar şi din alte ora­şe ale Româ­ni­ei, unde a con­sta­tat că acest sis­tem dă şi o notă de civilizaţie.

Când am pre­lu­at, în 2012, frâie­le admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, mi-am pro­pus să trans­form muni­ci­pi­ul şi cele şase sta­ţiuni ale sale (Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un şi Olimp) în ade­vă­ra­te per­le ale lito­ra­lu­lui, unde turi­ş­tii să vină cu plă­ce­re. Pri­ma con­di­ţie pen­tru ca Man­ga­lia să devi­nă o loca­ţie atrac­ti­vă este menţi­ne­rea cură­ţe­ni­ei. Însă mătu­ra­rea zil­ni­că a arte­re­lor nu este sufi­cien­tă, mai ales dacă ora­şul nu a dis­pus până acum de un sis­tem modern de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor mena­je­re. În plus, Pri­mă­ria s‑a con­frun­tat mai mereu cu plân­geri din par­tea popu­la­ţi­ei cu pri­vi­re la fap­tul că foar­te mul­te per­soa­ne arun­că deşe­u­ri­le mena­je­re la întâm­pla­re şi nu în locu­ri­le spe­cial ame­na­ja­te. Din aceas­tă cau­ză, mize­ria şi duhoa­rea ema­na­tă de aces­te deşe­uri sunt insu­por­ta­bi­le, mai ales în peri­oa­da verii, când căl­du­ra spo­reş­te ris­cul con­trac­tă­rii unor boli”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul Radu. El a adă­u­gat că, în acest an, vor fi monta­te 40 de plat­for­me de gunoi, iar anul vii­tor, alte 30.

Tatian IORGA.

Mai mult, în telegrafonline.ro, Mier­curi, 7 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply