Şedinţă ordinară a Consiliului Local, la Mangalia

0
199

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali la o şedinţă ordi­na­ră, vineri, 16 mai, ora 17.00. Pe ordi­nea de zi, sunt înscri­se mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre  cu carac­ter admi­nis­tra­tiv şi social. 

Unul din­tre pro­iec­te­le supu­se adop­tă­rii vizea­ză modi­fi­ca­rea HCL nr.112/14.12.2012 şi a HCL nr. 120/30.09.2008 pri­vind apro­ba­rea unor măsuri de pro­te­cţia soci­a­lă pen­tru per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce din Man­ga­lia. Alte pro­iec­te se refe­ră la apro­ba­rea cri­te­ri­i­lor nece­sa­re întoc­mi­rii lis­tei de pri­o­ri­tă­ţi, în vede­rea atri­bu­i­rii tere­nu­ri­lor în folo­sinţă gra­tu­i­tă, con­form Legii nr.15/2003 pri­vind spri­ji­nul acor­dat tine­ri­lor pen­tru con­stru­i­rea unei locu­inţe pro­pri­e­ta­te personală. 

În ace­ea­şi şedinţă, se va dez­ba­te pro­iec­tul refe­ri­tor la acor­da­rea unor bur­se ele­vi­lor din uni­tă­ţi­le de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar de stat din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Tot­o­da­tă, se va dez­ba­te apro­ba­rea Stu­di­u­lui de Feza­bi­li­ta­te, a buge­tu­lui şi a sur­se­lor de finanţa­re pen­tru „Cre­a­rea Cen­tru­lui Naţio­nal de Infor­ma­re şi Pro­mo­va­re Turis­ti­că în Sta­ţiu­nea Neptun-Olimp. 

De ase­me­nea, pe ordi­nea de zi este înscris pro­iec­tul de hotă­râre care vizea­ză apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pen­tru anul finan­ci­ar 2014. 

Alte pro­iec­te care vor fi supu­se adop­tă­rii se refe­ră la regle­men­ta­rea acti­vi­tă­ţii de comerţ, agre­ment şi ser­vi­cii pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al muni­ci­pi­u­lui Manga­lia; apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­co- eco­no­mi­ce pri­vind înfi­inţa­rea „Obo­ru­lui” din oraş.

Joi, 15 mai 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply