Săptămâna viitoare, Bucureştiul devine centrul vieţii masonice mondiale

0
268

Edi­ţia a XIII‑a a Con­fe­rinţei Mondi­a­le a Mari­lor Loje Maso­ni­ce Regu­la­re se va orga­ni­za săp­tămâ­na vii­toa­re la Bucureşti.

Într‑o lume în care nimic nu este întâm­plă­tor, într‑o lume glo­ba­li­za­tă (cu tot ceea ce poa­te însem­na asta, în bine şi în rău) orga­ni­za­rea sătămâ­na vii­toa­re, la Bucu­reşti, a celei de‑a XIII‑a Con­fe­rinţe Mondi­a­le a Mari­lor Loji Maso­ni­ce Regu­la­re repre­zin­tă nu numai un eve­ni­ment inte­re­sant în sine, ci are o sim­bo­lis­ti­că aparte.

Foca­li­zea­ză asu­pra Româ­ni­ei un inte­res glo­bal şi ara­tă că, cel puţin pe acest pali­er, sun­tem con­si­de­ra­ţi a fi în eli­ta mondi­a­lă şi, prin aceas­ta, se trans­mi­te un sem­nal cert faţă de atenţia cu care este pri­vi­tă ţara noas­tră în ce pri­veş­te locul său în lanţul maso­nic mondi­al şi rele­vanţa cre­ş­te­rii şi con­so­li­dă­rii pre­zenţei masonice.

Impor­tant dacă ne gân­dim că, într‑o peri­oa­dă de timp rela­tiv foar­te scur­tă, maso­ne­ria româ­nă a reu­şit să devi­nă cea mai puter­ni­că şi bine con­so­li­da­tă ora­ga­ni­za­ţie în estul euro­pean, cu mulţi oameni tineri, ceea ce o deo­se­beş­te radi­cal de alte orga­ni­za­ţii simi­la­re din lume, mar­ca­te de o medie de vâr­stă des­tul de ridi­ca­tă şi care încear­că acum să se inspi­re din mode­lul româ­nesc pen­tru a‑şi reîm­pros­pă­ta rân­du­ri­le cu ener­gii tinere.

Doar atât? Ar fi impor­tant, dar nu şi sufi­cient. Căci ceea ce a inte­re­sat şi a fost con­si­de­rat drept deo­se­bit şi demn de atenţie în demer­sul maso­nic româ­nesc a fost îmbi­na­rea con­stan­tă între acti­vi­ta­tea maso­ni­că pro­priu-zisă (cea care nu este secre­tă, ci dis­cre­tă, con­form defi­ni­ţi­ei orga­ni­za­ţi­ei) şi des­chi­de­rea spre soci­e­ta­te, cea care‑i ofe­ră nece­sa­ra cre­di­bi­li­ta­te şi coerenţă.

Bur­se­le acor­da­te unor stu­denţi emi­nenţi români care înva­ţă la pres­ti­gi­oa­se uni­ver­si­tă­ţi din întrea­ga lume pre­cum şi pre­mi­i­le sub­stanţi­a­le pen­tru exce­lenţă acor­da­te unor per­so­na­li­tă­ţi de renu­me ale vieţii cul­tu­ra­le şi şti­inţi­fi­ce româ­neşti, pro­gram deru­lat împre­u­nă cu Aca­de­mia Româ­nă, sunt doar două din­tre exem­ple­le posi­bi­le care, pe lân­gă recu­noa­ş­te­re naţio­na­lă, au făcut ca Radu Bălă­ne­scu, Mare­le Maes­tru al MLNR să fie con­si­de­rat drept una din­tre per­so­na­li­tă­ţi­le maso­ni­ce cele mai valo­roa­se ale tine­rei gene­ra­ţii, în cazul său fiind posi­bi­lă obţi­ne­rea une­ia din­tre cel mai îna­l­te pozi­ţii în eli­ta orga­ni­za­ţi­ei mondiale.

Cites­te mai mult: adev.ro/n5d5m1

Autor: Cris­ti­an Untea­nu, Adevarul.ro, 10 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply