Şantierul Naval 2 Mai Mangalia, raiul angajaţilor la stat: profit în prăbuşire, salarii în creştere

1
321

Obser­va­tor de Con­stan­ța: Nu toţi direc­to­rii din indus­trie sufe­ră de pe urma difi­cul­tă­ţi­lor finan­ci­a­re în care se află între­prin­de­ri­le sta­tu­lui pe care le con­duc. Din con­tră, în timp ce în une­le sec­toa­re se fac dis­po­ni­bi­li­zări şi se taie cape­te la nivel de con­du­ce­re, „sca­u­ne­le cal­de“ de la Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai pros­pe­ră. Gri­gu­ţă & cole­gii şi-au mărit sala­ri­i­le, în con­di­ţi­i­le în care soci­e­ta­tea are pro­fi­tul în căde­re liberă

S.C. Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia a rămas o oază de pros­pe­ri­ta­te pen­tru anga­ja­ţi. Opt per­soa­ne papă, în fie­ca­re an, pes­te jumă­ta­te de mili­on de lei din banii sta­tu­lui român, fără ca să exce­le­ze în vre­un fel, pe plan pro­fe­sio­nal sau mana­ge­ri­al. Potri­vit unui raport remis de către com­pa­nie pe pia­ţa de capi­tal, la S.N. 2 Mai, anul tre­cut fon­du­ri­le chel­tu­i­te cu per­so­na­lul au fost de 542.145 de lei, cu 7.000 de lei mai mult ca în 2012, atunci când chel­tu­ie­li­le cu per­so­na­lul au fost de 535.215 lei. Şi asta în con­di­ţi­i­le în care pro­fi­tul soci­e­tă­ţii s‑a redus de trei ori, de la 507.901 lei, în 2012, la 160.398 de lei, anul trecut.

Din ana­li­za date­lor finan­ci­a­re, mai reie­se că tot pro­fi­tul din 2012 al şan­ti­e­ru­lui s‑a dus pe sala­rii, iar anul tre­cut situ­a­ţia s‑a înră­u­tă­ţit. Fără, însă, ca cine­va din minis­te­rul de resort să se sesi­ze­ze în vre­un fel. De alt­fel, nu este pen­tru pri­ma dată când cei opt fun­cţio­nari de stat de la S.N. 2 Mai înca­sea­ză bani fru­moşi fără să o meri­te. Din 2011 încoa­ce, indi­fe­rent care au fost per­for­manţe­le soci­e­tă­ţii, cei opt TESA şi-au înca­sat sala­ri­i­le. În nici­u­nul din­tre aceşti ani veni­tul anu­al pe cap de sala­ri­at în aceas­tă uni­ta­te nu a fost mai mic de 10.000 de lei, ba chiar în cre­ş­te­re. Dacă ne rapor­tăm la cifre­le comu­ni­ca­te în 2013, fie­ca­re sala­ri­at al şan­ti­e­ru­lui a înca­sat pes­te 67.000 de lei, res­pec­tiv pes­te 15.000 de euro,  mai exact 1. 250 de euro lunar. Să mai zică cine­va că sala­ri­i­le sunt mici la stat.

Deşi, aşa cum am menţio­nat mai sus, nu s‑a remar­cat în vre­un fel, mini-colec­ti­vul şan­ti­e­ru­lui, con­dus de către Ioan Gri­gu­ţă, a rămas bine mer­si pe fun­cţie.  Anul tre­cut, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, care deţi­ne 93,8878% din por­to­fo­liu şan­ti­e­ru­lui, l‑a reîn­ves­tit, fix cu 93,8878% de voturi, pe Gri­gu­ţă, ală­tu­ri de alţi doi admi­nis­tra­tori, la con­du­ce­rea des­ti­ne­lor şan­ti­e­ru­lui, „până la par­cur­ge­rea pro­ce­du­ri­lor pre­vă­zu­te (…) pri­vind guver­nanţa cor­po­ra­ti­vă a între­prin­de­ri­lor publi­ce, dar nu mai mult de doi ani“, după cum s‑a ară­tat în rapor­tul acţio­na­ri­lor către Bur­sa de Valori Bucu­reşti. Care guver­nanţă cor­po­ra­ti­vă a uitat pesem­ne să trea­că pra­gul şan­ti­e­ru­lui, spre feri­ci­rea echi­pei lui Griguţă.

Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai este fir­ma care admi­nis­trea­ză acţiu­ni­le sta­tu­lui român din cadrul şan­ti­e­ru­lui naval Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries. Minis­te­rul Eco­no­mi­ei deţi­ne 54% din acţiu­ni­le soci­e­tă­ţii mix­te S.C. Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, în timp ce res­tul pache­tu­lui de acţiuni revi­ne core­e­ni­lor de la D.M.H.I.

Dari­us MARTINESCU, observator.ro, Luni, 5 mai 2014.

In foto: sedi­ul SN 2 Mai Man­ga­lia SA.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Praf arti­co­lul.…
    Edi­to­rul habar n‑are de cifre­le pache­tu­lui majo­ri­tar, cat si des­pre nume­le corect ai fir­mei detinatoare.…

Leave a Reply