Regata Mării Negre: Iată programul complet al evenimentelor

0
247

Trei zile şi trei nopţi de săr­bă­toa­re îi aşteap­tă pe con­stă­nţeni. Ei pot vizi­ta nave­le şi pot asis­ta la con­cur­su­ri­le mari­nă­reşti şi la para­da echi­pa­je­lor. Vor avea loc con­cer­te şi săr­bă­toa­rea se va înche­ia cu un spec­ta­cu­los foc de arti­fi­cii. Acce­sul în Ter­mi­na­lul de pasa­geri al por­tu­lui este gra­tu­it, iar RATC pune la dis­po­zi­ţie auto­bu­ze eta­ja­te pen­tru trans­por­tul vizi­ta-tori­lor, de la Poar­ta 2 la ter­mi­nal şi retur. Călă­to­ria este, de ase­me­nea, gratuită.

Para­de, con­cer­te şi focuri de artificii

Mani­fes­tă­ri­le încep sâm­bă­tă de dimi­nea­ţă, de la ora 9,00, când vor sosi în port toa­te veli­e­re­le. De la ora 13,00, va avea loc cere­mo­n­ia de des­chi­de­re, iar la ora 14,00, preşe­din­te­le Tra­ian Băsescu va deco­ra Nava-Şcoa­lă „Mir­cea” cu Ordi­nul „Vir­tu­tea Mili­ta­ră”, în grad de ofi­ţer, cu însemn de pace. Veli­e­rul a împli­nit 75 de ani de acti­vi­ta­te în tim­pul voia­ju­lui Regatei.

De la ora 20,00, pe sce­na Ter­mi­na­lu­lui de pasa­geri va urca Anto­nia, urma­tă, de la ora 21,00, de tru­pa Holograf.

Dumi­ni­că, pro­gra­mul de vizi­tă a nave­lor este între ore­le 10,00 şi 20,00, timp în care echi­pa­je­le vor par­ti­ci­pa la com­pe­ti­ţii spor­ti­ve. De la ora 17,00, mari­na­rii vor ple­ca într‑o para­dă a echi­pa­je­lor, pe tra­se­ul Poar­ta 2, Tea­trul Fan­ta­sio, bule­var­dul Tomis, Par­cul Pri­mă­ri­ei Con­stanţa. Aco­lo va avea loc, de la ora 18,00, decer­na­rea pre­mii- lor Rega­tei Mării Negre, după care, înce­pând cu ora 20,00, săr­bă-toa­rea se mută din nou pe sce­na Ter­mi­na­lu­lui de pasa­geri, unde vor con­cer­ta Vega Band, Dire­cţia 5 şi Ale­xan­dra Ungureanu.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea în cugetliber.ro, 24.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply