Proiectul european “Un mediu mai curat, o viaţă mai curată!”

0
242

Un mediu mai curat, o via­ţă mai curată!

COMUNICAT DE PRESĂ

În urma depu­ne­rii can­di­da­tu­rii în cadrul ape­lu­lui de pro­iec­te Leo­nar­do da Vinci IVT 2013, finanţa­te de către Uniu­nea Euro­pea­nă prin pro­gra­mul Life­log Lear­ning Pro­gram­me, Lice­ul Teh­no­lo­gic Coge­a­lac a obţi­nut finanţa­rea de 49.136 euro pen­tru Pro­iec­tul  LLP-LdV/I­V­T/2013/RO/151, cu titlul “Un mediu mai curat, o via­ţă mai cura­tă!”, cla­sân­du-se pe pri­mul loc din cele 150 de pro­iec­te câş­ti­gă­toa­re la nivel naţional.

Pro­iec­tul are ca grup ţin­tă 14 elevi din cla­sa a XI‑a B, spe­cia­li­za­rea Teh­ni­cian eco­log și pro­tec­ția cali­tă­ții mediu­lui, care tre­bu­ie să efec­tu­e­ze un sta­giu de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă de 28 de zile în loca­li­ta­tea Gran­a­da, din Spania.

Ele­vii din pri­mul flux de mobi­li­ta­te au par­ti­ci­pat în peri­oa­da 24.02.2014 — 23.03.2014, în Gran­a­da, la desfă­şu­ra­rea sta­gi­u­lui de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă. Ei au fost înso­ti­ţi de prof. Bere­goi Mire­la şi au fost moni­to­ri­za­ţi de direc­to­rul uni­tă­ţii şco­la­re, prof. Caran­fil Danie­la Eugenia.

În aceas­tă peri­oa­dă, ele­vii au tră­it o expe­rienţă uni­că de via­ţă în urma căre­ia şi-au per­fe­cţio­nat com­pe­tenţe­le pro­fe­sio­na­le dobân­di­te în şcoa­lă, într-un mediu de lucru euro­pean, conec­tat cu dome­ni­ul lor de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, în sco­pul faci­li­tă­rii inte­gră­rii pro­fe­sio­na­le pe pia­ţa mun­cii, naţio­na­lă şi euro­pea­nă. De ase­me­nea, au învă­ţat lucruri noi, res­pec­tiv pro­ce­dee şi meto­de spe­ci­fi­ce pro­fi­lu­lui, nece­sa­re în mese­ria de teh­ni­cian eco­log şi, nu în ulti­mul rând, au dobân­dit cunoş­tin­te ling­vis­ti­ce noi: lim­ba spa­ni­o­lă, nivel A1.

Acest sta­giu a repre­zen­tat şi un mod de îmbu­nă­tă­ţi­re a cul­tu­rii gene­ra­le, aces­ta rea­li­zân­du-se prin vizi­ta­rea unor obiec­ti­ve turis­ti­ce de renu­me pen­tru Spa­nia: Cor­do­ba, Sevi­l­la, Gran­a­da şi alte­le, dar și Strâm­toa­rea Gibral­tar (teri­to­riu britanic).

Cer­ti­fi­ca­te­le Euro­pa­ss dobân­di­te de elevi des­chid noi per­spec­ti­ve pen­tru vii­to­rii spe­cia­li­şti în pro­ble­me de mediu, aceștia putân­du-se inte­gra pro­fe­sio­nal pe pia­ţa mun­cii naţio­na­le şi cea a Uniu­nii Europene.

Cel de-al doi­lea flux de mobi­li­ta­te se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 02.06.2014 — 29.06.2014. Ele­vii vor fi înso­ti­ţi de prof. Mari­ne­scu Cătă­li­na și vor fi moni­to­ri­za­ţi de prof. Sina­ne A. Cris­ti­na, mem­bru în echi­pa de pro­iect, cea care a rea­li­zat și rea­li­zea­ză pre­gă­ti­rea ling­vis­ti­că la lim­ba spa­ni­o­lă pen­tru ambe­le flu­xuri de mobilitate.

Res­pon­sa­bil cu valo­ri­fi­ca­rea pro­iec­tu­lui, prof. Sina­ne A. Cristina

Direc­tor, prof. Caran­fil Danie­la Euge­nia                 Res­pon­sa­bil pro­iect, prof. Mari­ne­scu Cătălina

Acest comu­ni­cat repre­zin­tă punc­tul de vede­re al auto­ri­lor şi nu în mod nece­sar opi­nia A.N.P.C.D.E.F.P. sau a Comi­si­ei Europene.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply