Proiect româno-norvegian implementat la Mangalia

0
355

În peri­oa­da 12–15 mai, în Man­ga­lia, Aso­ci­a­ţia ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te în cola­bo­ra­re cu Fun­da­ţia Pho­e­nix Haga din Nor­ve­gia şi Pri­mă­ria Man­ga­lia a desfă­şu­rat pro­iec­tul “Aju­tă! E comu­ni­ta­tea ta!”, obiec­ti­vul prin­ci­pal al aces­tui pro­iect fiind acti­vi­za­rea şi res­pon­sa­bi­li­za­rea cetă­ţe­ni­lor pen­tru a se impli­ca în cadrul comu­ni­tă­ţii din care fac par­te. În cadrul pro­iec­tu­lui, au avut loc dis­cu­ţii sub for­ma mese­lor rot­un­de, în vede­rea iden­ti­fi­că­rii unor pro­iec­te comu­ne baza­te pe volun­ta­ri­at.

Au par­ti­ci­pat la dis­cu­ţii admi­nis­tra­to­rul public al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Romu­lus Dumi­tra­na, con­si­li­e­rul pri­ma­ru­lui, Ana Toma, direc­to­rul Ser­vi­ci­u­lui Public de Asis­tenţă Soci­a­lă, Lăcră­mi­oa­ra Băbă­lău şi preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te, Nico­le­ta Gri­gu­ţă.

Din par­tea Fun­da­ţi­ei Pho­e­nix Haga din Nor­ve­gia au par­ti­ci­pat Rune Hafs­tad, direc­to­rul unui cen­tru pen­tru moni­to­ri­za­rea tine­ri­lor care con­su­mă  dro­guri şi Stig Arne Anton­sen, direc­tor al Dire­cţi­ei Soci­a­le din cadrul Pri­mă­ri­ei Tron­dhe­im Kom­mu­ne din Nor­ve­gia. De ase­me­nea, o atenţie deo­se­bi­tă a fost acor­da­tă modu­lui în care ONG-uri­le din Man­ga­lia se pot impli­ca în susţi­ne­rea şi satis­fa­ce­rea nevo­i­lor rea­le ale cetă­ţe­ni­lor.

În acest sens, au avut loc întâl­niri cu repre­zen­tanţii Clu­bu­lui Rota­ry şi cei ai Cru­cii Roşii din Man­ga­lia, în urma căro­ra s‑a sta­bi­li­ti con­ce­pe­rea unui pro­gram de pre­gă­ti­re a volun­ta­ri­lor desem­na­ţi de ONG-uri, în sco­pul susţi­ne­rii pro­iec­tu­lui Clu­bu­lui Rota­ry refe­ri­tor la conş­ti­en­ti­za­rea popu­la­ţi­ei pri­vind dona­rea volun­ta­ră de sân­ge.

Tot­o­da­tă, pro­iec­tul a urmă­rit pro­mo­va­rea oame­ni­lor care s‑au făcut remar­ca­ţi prin ati­tu­di­nea şi com­por­ta­men­tul lor civic pre­cum şi sti­mu­la­rea par­te­ne­ri­a­te­lor între orga­ni­za­ţi­i­le negu­ver­na­men­ta­le şi  admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă, cu sco­pul îmbu­nă­tă­ţi­rii rela­ţi­ei din­tre auto­ri­tă­ţi­le publi­ce şi cetă­ţeni.

Pe vii­tor, aces­te acţiuni vor sti­mu­la cre­a­rea unei comu­ni­tă­ţi acti­ve şi impli­ca­te în lua­rea deci­zi­i­lor care o pri­vesc, iar acti­vi­tă­ţi­le vor fi orga­ni­za­te în aşa fel încât să fie valo­ri­fi­cat potenţi­a­lul pro­fe­sio­nal şi uman dis­po­ni­bil.

Pro­iec­tul “Aju­tă! E comu­ni­ta­tea ta!” este rea­li­zat cu spri­ji­nul finan­ci­ar al EEA Grants şi NGO Fun­ds şi admi­nis­trat de Fun­da­ţia pen­tru Dezvol­ta­rea Soci­e­tă­ţii Civi­le.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele